Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 26–28 psl.

laipto

laipto „stercz (Pflugsterz) – plūgo rankena“ E 248 nom. sg. fem. = 27 pr. *laiptɔ̄, t. y. *laiptā. Jo, labai atsargiai siejamo su lie. láipta „laiptas (Treppenstufe)“ ir pan. [Berneker PS 303, Trautmann AS 368 (ir liter.), Endzelīns SV 201] arba su lie. láibas „schlank“ ir pan. (Endzelīns l. c.), etimologija nėra aiški (žr. Berneker l. c., Trautmann l. c., Endzelīns l. c.); šio pr. žodžio visai neliečia Būga, Fraenkel.
Man rodos, kad subst. (ā-kamienis, nom. sg. fem.) pr. *laiptā „plūgo rankena“ yra iš (subst.) *„tai, kas tarsi prilipdyta (prilipę), prikabinta (prikibę)“ adj. (o/ā-kamienis, fem.) vak. balt. *laiptā „prilipdyta (prilipusi), prikabinta (prikibusi)“ (plg., pvz., s. v. gasto) resp. (ne fem.) *laipta- „prilipdytas (prilipęs), prikabintas (prikibęs)“, kuris – sufikso *-ta- (*-tā-) vedinys iš verb. balt. *l(a/e)ip- „(pri)lipdyti (prilipti), (pri)kabinti (prikibti)…“ (dėl kitokių jo reikšmių žr. toliau) = verb. balt.-sl. * l(a/e)ip- „t. p.“ > lie. liẽp-ti „dėti linų ar kanapių pluoštelį prie šakos (vijos, vielos) virvę vejant, siūlą verpiant, pynę pinant“ (LKŽ VII 432 s. v. liẽpti; < *„ką prie ko prilipdyti, prikabinti“), lìp-ti „prilipti, prisikabinti“ = la. lip-t „t. p.“, sl. *lěp-iti „prilipdyti“ (> ček. lep-iti „t. p.“ ir kt.) bei *lьp-ěti ir pan. Žr. dar. s. v. lipe.
verb. balt.-sl. *l(a/e)ip- „(pri)lipdyti (prilipti), (pri)kabinti (prikibti…“ = *„…lipdytis (prie ko), kabintis (už ko), (už)lipti (ant ko), kopti (klettern, steigen)“ turime verb. lie. lìp-ti „klettern, steigen“ (LKŽ VII 569 s. v. 1 lìpti), deverbatyvus adj. balt. dial.*laip-ta-/*laip-tā- „…už(si)kabinamas, (už)lipamas“ [ subst. lie. láiptas/láipta „lipynių, kopėčių skersinė plokštė, pakopa“ (LKŽ VII 61), plg. minėtą subst. pr. *laiptā], subst. lie. liẽptas „Steg“, lìptas „t. p.“ (LKŽ VII 569), la. làipa „t. p.“ ir pan. Žr. dar. s. v. laipinna.
Verb. balt.-sl. *l(a/e)ip- „(pri)lipdyti (prilipti)…“ yra iš verb. ide. *l(e)ip- „t. p.“ < *„glaistyti, (tepant) glostyti, lip(dy)ti…“ [> s. ind. rip- „tepti“, gr. λιπ-αίνω „tepu“ ir kt., žr. Trautmann BSW 162, Pokorny IEW I 670t., Mayrhofer KEWA III 60, Frisk GEW II 126t. (s. v. λίπα)], o šis – matyt *-p- išplėstas verb. ide. * (s)lei- [*(s)li-] „glieti, liẽti (iš molio daryti puodus ir pan.)“, dėl kurio žr. s. v. pralieiton.
28 Plg. Mažiulis PKP II 306 (išn. 198), Toporov PJ V 34–36.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 75.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.