Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 40 psl.

Lansania

Lansania = (parašyta:) Lausania (1216 m., PU I 7, žr. dar PB 49) – prūsų didiko Varpodos (žr. Warpoda) žemė (teritorija, Elbingo aukštumose), jo padovanota (1216 m.) pirmajam Prūsijos vyskupui Kristijonui.
Šio dk. Lansania [plg. dar Lanzania (1246 m.) MHWd 20] kilmę, kuri visai neaiškinama (pvz. Gerullis ON 82) arba laikoma neaiškia (Toporov PJ V 63t., 79t.), suponuoju tokią: iš gvv. pr. *Lindā „Linda“ (jį lietuvinu į Lindà) = „Lindos gyvenvietė“ tam tikru metu (aišku, prieš XIII a.) atsirado ir prūsų feodalo žemės (teritorijos) pavadinimas pr. *Lindā „Lindos žemė“, kurį tiems prūsams artimi kaimynai lenkai perdirbo į (lenk.) *Lęda „t. p.“ ( vok. *Lande „t. p.“) bei iš jo pasidarė (lenk.) *(d)zańe „Lindos žemės gyventojai“ vok. *lansan (> *lansen) „t. p.“ (dėl lenk. *-ę- vok. *-an- plg. s. v. Drewancz) lo. (vok.) *lansan-ī „t. p.“ (dk.) Lansan-ia „Lindos žemė“; dėl pastarojo kilmės plg. dk. Pogesania „Pagudė (jos žemė)“, Pomesania „Pamedė (jos žemė)“ istoriją (žr. Būga RR III 113).
Minėtas vok. *Lande „Lindos žemė“ ir populiaresnis vok. (lo., dk.) Lansan-ia „t. p.“ vokiečiams buvo matyt ne tik vietoj pr. *Lindā „Lindos žemė“, bet ir vietoj pr. *Lindā „Lindos gyvenvietė“. Tie vok. *Lande ir vok. (lo.) Lansan-ia, kontaminuojami tarpusavy ir dar su vok. Land „žemė, kraštas“, galėjo duoti vok. (dk.) Landesan (1312 m., MHWd 289), Landesen (1268 m., CDP I 163) – Lentzen (1298 m., MHWd 183) > Lenzen „jetz Lenzen Kr. Elbing“ (Gerullis ON 82). Tik neaišku, ar šis vok. Lenzen (Kr. Elbing) atliepia būtent tą (t. y. anksčiau minėtą) pr. gvv. *Lindā: toks pr. vietovardis (gvv.), kildintinas iš appell. (subst.) pr. *lindā „lydimas“ (žr. s. v. lindan), Elbingo kraštuose galėjo būti ne vienas.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.