Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 191–193 psl.

no

no „auf – ant“ praep. (verstas iš vok. auf, gen ir kt.), su acc. sudarantis ill. arba iness. ir kt. konstrukcijas:
1) „auf“ (t. y. verstas iš vok. auf): a) ill.no Deiwan „auff Gott“ III 9711 [6121] (= ant Diewa VE 429), nostan smunentinan „auff den Menschen“ III 10112 [6321], noschan bausennien „auff disen Stand“ III 10328 [6518] (= ant tô Sthana VE 509), nodins „auff sie“ III 1137 [6934] (= ant anu VE 6014), nowans „auff euch“ III 13318 [8121]; 192 b) iness. [ir (1×) „im“ (III 2919), žr. toliau] – no tautan „auff dem Lande“ III 1714 [1914] (plg. entautan „im Land…“ III 1721, žr. en), nosemmien „auff Erden“ III 4516 [3310] (= ant szemes VE 1718), III 953 [5928] (= ant szemes VE 413), III 1072 [6712] (= ant szemes VE 5116), III 12321 [778], nosemien „t. p.“ III 516 [3523] (= szeme „žemėje“ VE 205), „im land (im Land)“ III 2919 [253], nostan laukan „auff dem Felde“ III 10513 [6531], nostan „darauff“ III 10511 [6529]; c) „ģermānismu veidā“ (Endzelīns SV 215) – nostan „darauff“ III 717 [477] (= ant to VE 2917), III 7116 [4715] (ant to VE 2924), III 797 [5114] (= po tam VE 3312), III 817 [5132] (= po tam VE 3414), III 1094 [6734] (= po tam VE 521), III 129 [7914], „hierauff“ III 1171 [731], nostansubban „t. p.“ III 1251 [7712] (dėl atvejų nostan kai žr. s. v. kai), nokan „worauff“ III 1258 [7717], nostan vcka isarwiskai „auff das trewlichst“ III 1336 [8113], no vckalānwingiskai „auff das einfeltigest“ III 3913 [2921] (= prascziausey VE 1416), giēidi notien „warten auff dich“ III 838 [5314] (= ing tawe nussitik VE 3510), imais stan etwerpsennien nostangrikausnan „nim die vergebung auff die… Beicht“ III 714 [474] (= imk atleidima ghriekughriekawime VE 2915);
2) „gen“ – vnsaigūbons no Dangon „auffgefaren gen Himel“ III 434 [3116] (= uschszenge ant Dangaus VE 166);
3) „über“ – nostans „vber die“ III 3713 [294], islīuns ast no mans „ausgegossen hat vber vns“ III 636 [4128] (= ant musu ischpile VE 2519), nostan „vber den“ III 8927 [5716] (= ant tũ VE 3822), nostans „vber die“ III 931 [594], noschan bausennien „vber diesen Stand“ III 1034 [6336] (= ant tô Sthana VE 498);
4) „nach“ – no tennēison weldīsnan „nach seinem Erbe“ III 3512 [2721], no enteikūsnan „nach Ordnung“ III 1119 [6917], notwaianlīgan „nach deinem … Gericht“ III 11911 [7332] (= pagalei tawasuda VE 5818), no twaianengraudīsnan „nach deiner … Barmhertzigkeyt“ III 11914 [7334];
5) „ob“ – nostan wirdan lāiku „halte ob dem Wort“ III 878 [5516];
6) „an“ – nokaulan „an … Beinen“ III 857 [5328] (= ant staibiu VE 369 gen. pl.).
Iš visos tos medžiagos (ji tik iš III kat-mo!) rekonstruotinas praep. (kirčiuotas) pr. (III) * „ant“ [su *ō = (galbūt) *ọ̄ (žr. s. v. noseilis)], 193 šalia kurio buvo ir praef. (kirčiuotas) pr. (III) *nō- „ant“ (žr. noseilis). Praep./praef. pr. (III) *nō/*nō- „ant/ant-“ (žr. dar s. v. na) kildintinas iš praep. (praef.) balt. * „auf, an“ (plg. praep. ryt. balt. * „t. p.“ postpos. *-nā́, žr. s. v. na) bei *„von-herab, von-weg“ [> lie. nuõ „t. p.“ (žr. Fraenkel LEW 511 ir liter.) = la. nùo „t. p.“ (ME II 755tt.)], kuris kartu su sl. * „auf, an“ (> rus. на „t. p.“ ir kt.) suponuoja praep. balt.-sl. * „auf, an; von-weg; ir pan.“; manyti, kad lie. nuõ bei la. nùo nesą giminaičiai su sl. na (Būga RR II 502), nereikėtų (plg. ir Endzelīns LVG 662, Endzelīns SV 96, Fraenkel l. c.). Tas praep. balt.-sl. * yra iš (praep.) ide. *(a)n- (dėl jo žr. Pokorny IEW I 39t. s. v. 4. an).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Derksen EDSIL 344t.; Lehmann GED 30; Matzenauer BKAS 92t.; Smoczyński DL 210t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.