Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 395–396 psl.

grandan

grandan „(dem) manne (Mann) – sutuoktinį, vyrą“ III 10713 [6720] acc. sg. masc. resp. (nom. sg. masc.) pr. *grands „sutuoktinis, 396 vyras“ < *grandas „t. p.“, kurį kildinu iš pr. (subst.) *grandas „tas, kuris su savimi sujungia moterį (resp. kuris sujungtas su moterimi) santuokos ryšiams“ = *„sujungėjas resp. sujungtinis (sujungtasis)“ adj. *granda- „sujungiantis (ką su kuo), susukantis (ką su kuo) resp. sujungtas (su kuo), susuktas (su kuo)“ < balt. (adj.) *granda- „(su)sukantis, (su)suktas“ (> la. grùods „sukrus, susuktas“). Taigi greta pr. (subst. masc.) *grandas „sutuoktinis, vyras“ (nom. sg. fem.) galėjo atsirasti ir pr. (subst. fem.) *grandā „sutuoktinė, žmona“ [plg., pvz., rus. (subst. masc.) супруг „sutuoktinis, vyras“ ir (subst. fem.) супруга „sutuoktinė, žmona“, žr. dar toliau], tačiau jis greičiausiai nebuvo atsiradęs (bent jau pr. kat-mų šnẽktos turėjo kitą reikšmė̃s „sutuoktinė, žmona“ žodį, žr. sallūban). Pr. (subst.) *grandas „sutuoktinis, vyras“ dėl tos jo semantinės raidõs plg., pvz., su minėtu rus. супруг (resp. супруга), lo. coniux „sutuoktinė, žmona; sutuoktinis, vyras“, išriedėjusiais iš *„sujungtas ir pan.“. Tą patį subst. pr. *grandas dėl darybos istorijos plg., pvz., su lie. (subst. mobile) gaĩdas, „giedotojas, -a“ (LKŽ III 15) adj. *gaida- „giedantis“ verb. gied- „giedoti“, (subst.) paĩšas „tas, kuris suteptas, susitepęs“ adj. paĩšas, „suteptas (susitepęs, išsipaišęs)“ verb. piẽš- „piešti, tep(lio)ti“ ir pan.
Tas adj. balt. *granda- „(su)sukantis, (su)suktas“ yra fleksijos vedinys (su šaknies vokalizmo apofonija) iš verb. balt. *grend-/*grind- „sukti(s)“ (žr. s. v. grandis), iš kurio yra ir, pvz., pr. grandis (žr.), bet ne pr. grandico (žr.), plg. PKP II 208.
Taigi žinomoji hipotezė, kad pr. grandan „sutuoktinis, vyras“ galįs būti siejamas su pr. grandico (žr.) bei kildinamas iš *„grinda“ (Lewy IF XXXII 162, Endzelīns SV 180, Pokorny IEW I 459, Toporov PJ II 284, 287), yra visiškai nepatikimà.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.