Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 214 psl.

klausīwings

klausīwings „beichtuater (Beichtvater) – nuodėmklausys“ III 733 [4724] (= plebonas VE 308–9 nom. sg.), klausiwinks „beichtiger (Beichtiger) – t. p.“ III 715–6 [477] (= plebonas VE 2917 nom. sg.) nom. sg. masc.; acc. sg. masc. klausīwingin „beichtiger (Beichtiger) – nuodėmklausį“ III 6510 [4319] (= plebona VE 2611 gen. sg.), „nuodėmklausį“ III 6713 [454] (= plebonop VE 2722 all. sg.), klausijwingin „beichtiger (Beichtiger) – t. p.“ III 6520 [4326] (= plebona VE 278 gen. sg.).
Yra subst. (o-kamienis) pr. *klausīvings „nuodėmklausys“ (nom. sg. masc.) su i-kamiene lytimi acc. sg. (masc.) pr. *klausīvingin vietoj senesnės (acc. sg.) pr. *klausīvingan (plg., pvz., wijrin „vyrą“, žr. s. v. wijrs). Subst. pr. *klausīvings „nuodėmklausys“ (sc. „klausytojas“) < adj. (o-/ā-kamienis) pr. *klausīvinga- „klausantis“ yra sufikso *-ving- (< *-v- + *-ing-) vedinys iš verb. pr. *klausī- „klausyti“ (žr. klausiton), plg., pvz., auschaudīwings. Žr. dar Toporov PJ IV 54.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.