Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 223–224 psl.

clumpis

clumpis „stùl (Stuͤhl) – kėdė“ E 216 nom. sg., kuris dėl jo giminystės su piet. sl. *klumpis (žr. toliau) yra matyt i-kamienis (fem.) pr. *klumpis „kėdė“. Šis yra greičiausiai iš pr. (subst.) *„baldas, kurio formai būdingi tam tikri stačiakampiai lenktumai< *„stačiakampis lenktumas“ – fleksijos vedinys iš adj. pr. *klumpa- „lenktas (linkęs) stačiu kampu“ (plg,, pvz., s. v. grandis) verb. (su infiksinės kilmės *-m- < *-n-) pr. *klump- „linkti stačiu kampu“ = lie. klum̃p-ti „t. p.“ (= „klupti, linkti“ LKŽ VI 173 s. v. 2 klum̃pti) verb. (praes.) klum̃p-a/(praet.) klùp-o/(inf.) klùp-ti „t. p.“ [dėl jo ir ypač dėl jo reikšmės „linkti stačiu kampu“ (archajinės!) žr. s. v. klupstis]. Panaši, kaip subst. (fem.) pr. *klumpis „kėdė“, kilmė suponuotina pastarojo artimiausiam giminaičiui subst. (i-kamieniam, fem.) piet. sl. *klumpis „stačiakampis 224 lenktumas“ > bažn. sl. klǫpь „scamnum (žemas suolelis)“ ir pan. (plg., pvz., Trautmann AS 360, Trautmann BSW 137, Endzelīns SV 195, Toporov PJ IV 79t. ir liter.).
Taigi esu linkęs manyti, kad subst. pr. *klumpis „kėdė“ = piet. sl. *klumpis, kaip ir jų giminaičiai pr. *klupstis „kelis“ = lie. dial. klùpstis „t. p.“ (žr. klupstis), bulg. клупа „suolas“ (< sl. *klaupā „stačiakampis lenktumas“, plg. pr. *klumpis „kėdė“ < *stačiakampis lenktumas“, žr. anksčiau) ir pan. (žr. s. v. klupstis) iš kilmės susiję, galų gale, su verb. balt.-sl. *klup- (praes. *klump-) resp. *klaup- (*kleup-) – su jų senovine reikšme „linkti resp. lenkti stačiu kampu“ (žr. dar s. v. klupstis), o ne su išvestine reikšme *„klupti (pulti ant kelių) resp. klaupti(s)“ [sic (dėl pr. *klumpis), pvz., Toporov PJ IV 80tt. ir liter.]: pastaroji reikšmė iš tos senovinės čia atsirado, man rodos, tik ryt. balt. dialektuose (žr. dar s. v. klupstis).
Greta minėto verb. balt.-sl. *klup- (praes. *klump-) „linkti stačiu kampu“ = *„linkti tam tikru būdu“ bus egzistavęs jo variantas verb. balt.-sl. (dial.) *klub- (praes. *klumb-) „t. p.“, iš kurio (arba iš jo infiksinės lyties) bus išriedėję verb. lie. klùb-ti (klùbo, klum̃ba) „linkti stačiu kampu“ = „linkti tam tikru būdu“ (= „linkti stačiai“ LKŽ VI 161), klumb-ė́ti (klumb-ė́i̯o, klum̃ba) „t. p.“ (= „klupti, kniubti“ LKŽ VI 567 s. v. klumbė́ti, 2) adj. klum̃bas „linkstantis keliais prie žemės“ (= „kuris klumpa“ LKŽ VI 167 s. v. 2 klum̃bas), subst. la. klub-urs „ein lahmer, ein schwächlicher, unbeholfener Mensch“ (ME II 233 s. v. II kluburs; < *„sulinkėlis“) ir pan.; subst. lenk. kłąb „Knäel“, s. sl. klǫbo „t. p.“ ir kt. (žr. ESSJ X 74 s. v. *klǫbъ/*klǫbo/*klǫba), kurių etimologija iki šiol neaiški (žr. Sławski SEP II 255 ir liter., ESSJ X 75 ir liter.), lengvai gali būti iš sl. (subst.) *klumba-/*klumbā- „tai, kas sulenkta (sulinkę) adj. (o-/ā-kamienio) sl. *klumba-/*klumbā- „sulenktas (sulinkęs)“ verb. sl. *klumb- „linkti tam tikru būdu“ verb. sl. *klub- (praes. *klumb-) „t. p.“

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 67.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.