Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 228–230 psl.

knaistis

knaistis „brant (Brand) – uždegtas pagalys (ugniai įkurti)“ E 36 nom. sg. fem. = pr. *knaistis (i-kamienis). Šiam vok. (E 36) brant, einančiam po vok. (E 35) vuncke „kibirkštis“, visai logiška suponuoti reikšmę „iš kibirkšties uždegtas pagalys (ar balana, skiedra ir pan.) ugniai įkurti“ = „uždegtas pagalys (ugniai įkurti)“, plg.: „Brand … bedeutete früher auch ein brennendes Stück Holz oder dgl., um Feuer anzulegen“ (Paul DW 105; išretinta mano. – VM.). Vok. (E 36) brant, vadinasi, ir pr. (E 36) knaistis reikšmei „uždegtas pagalys (ugniai įkurti)“ pritaria ir šio pr. (E 36) žodžio etimologija (žr. toliau), kurią, jam tą reikšmę priskyrus, be to, ir aiškinti palengvėja (žr. toliau). Šiam vok. (E 36) brant bei pr. (E 36) knaistis kiek kitokią (man rodos, netikslią) reikšmę yra suteikę Trautmann AS 360 („brennendes Scheit“), Endzelīns SV 195 („brennendes Scheit“), Mažiulis PKP II 16 („kuragalys“), Toporov PJ IV 89 („головешка“ ir „тлеющий уголь, загребаемый в загнеток“). Pr. (E 36) knaistis „brant“ etimologiškai gretinamas arba vien su (germ. >) v. v. a. ganeista „kibirkštis“ (spėjant jo kilmę iš *ga-hnaist-) ir kt. (Berneker PS 299, Stang LS 30) arba ir su (sl. >) bažn. sl. (rus.) gnětiti „uždegti“ ir kt. (Trautmann AS 360, Berneker SEW I 312), arba dar ir su (balt. >) lie. knaisýti „wühlen“ ir kt. (Endzelīns SV 195t., Toporov l. c.) bei lie. kniẽsti (kniẽtė kniẽčia) „peršėti“ ir kt. (Mažiulis l. c., Toporov l. c.). 229 Visus šiuos gretinimus plačiausiai (ir kūrybingai) analizavo Toporov PJ IV 90tt. (ir liter.). Tačiau iki šiol, deja, buvo neatsižvelgta arba menkai atsižvelgta į pr. knaistis bei jo giminaičių žodžių darybos istoriją – svarbiausią etimologijos aspektą; todėl, manyčiau, iki šiol dar galioja Endzelyno žodžiai, kad pr. (E 36) knaistis – „bez drošas etimoloģijas“ (Endzelīns l. c.). Reikia sutikti su Toporovu (l. c.), kad pr. knaistis kilmė yra, visų pirma, balto-slavistinė [o ne balto-germanistinė (sic, pvz., Stang l. c.) ar pan.] problema (jai daugiausia ir skirsime dėmesio, žr. toliau).
Subst. (i-kamienis, fem.) pr. *knaistis „uždegtas pagalys (ugniai įkurti)“ (dėl tokios reikšmės žr. anksčiau) yra, man rodos, iš vak. balt. (subst.) *„užsidegimas“ (nomen abstractum)“ – sufikso *ti- vedinys iš verb. vak. balt. *knait-/*kn(e)it- „už(si)degti“ < verb. balt.-sl. *kn(e)it- (: *knait-) „t. p.“, iš kurio išriedėjo:
a) verb. ryt. balt. *kn(e)it- „už(si)degti“ > *„degti“ > *„smilkti“ > „peršėti“ > lie. kniẽsti (kniẽtė kniẽčia) „peršėti, niežėti“ (LKŽ VI 238t.) = la. knìest „t. p.“ (ME II 249 s. v. I knìest), lie. kniet-ė́ti „t. p.“ = la. kniẽt-êt „t. p.“ ir kt. (plg. Mažiulis l. c., plg. ir Toporov l. c.);
b) verb. sl. *kn(e)it- „už(si)degti“ sl. *knait- „t. p.“ *gnait- „t. p.“ (dėl sl. *kn- *gn- plg., pvz., sl. *se-tm-as „septintas“ *se-dm- „t. p.“) > bažn. sl. (rus.) gnět-iti „uždegti“ ir kt. (dėl medžiagos žr. ESSJ VI 167t. s. v. *gnětiti), plg. Toporov l. c. (ir liter.).
Verb. balt.-sl. *kn(e)it- „už(si)degti“ kildinu iš *„už(si)degti medžiui trinant jį su kitu medžiu“ (taip senovėje buvo išgaunama ugnis!) < verb. balt. sl. *kn(e)it-trinti(s)“ [= „(sich) reiben“] > lie. knìsti (knìto, kniñta) „(iš)dygti“ [LKŽ VI 258 s. v. 2 knìsti; < *„išsitrinti, išsikrapštyti (iš ko)“J = la. knìst (knitu knìtu) „t. p.“ ir pan. Šalia verb. balt.-sl. *kn(e)it- „trinti(s)“ galėjo būti ir jo variantas verb. balt. (dial.) *kn(e)is- „t. p.“ > ryt. balt. *kn(e)is- „trinti(s), draskyti(s), drėksti“ > lie. knìsti (knìsė knìsa) „snukiu trinti, draskyti“, knais-ýti = la. knais-ît „t. p.“ ir kt. (plg. Endzelīns l. c., Toporov l. c.). Plg. dar variantą 230verb. balt. (dial.) *kn(e)ip- „trinti, (iš)drėksti“ (žr. kniēipe).
Verb. balt.-sl. *kn(e)it- „trinti(s)“ ir balt. (dial.) *kn(e)is- „t. p.“, *kn(e)ip- „t. p.“ yra formantų *-t-, *-s-, *-p- išplėstas verb. balt.-sl. *kn(e)i- „t. p.“ < ide. *kn(e)i- „t. p.“ [plg. gr. κνίζω „(nu)draškau“ (< *kni-d- „trinti ir pan.“) ir pan.]. o šis – formanto *-(e)i- išplėstas verb. ide. *kn-/*ken- „trinti ir pan.“ [medžiagos dėl jo veldinių (be anksčiau minėtų) žr. Pokorny IEW I 559tt. (s. v. 2. ken-), Toporov PJ IV 92].

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 67; Orel HGE 138; Smoczyński DL 129tt.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.