Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 280–281 psl.

cristionisto

cristionisto „kristenheit (Christenheit) – krikščionybė“ E 794 nom. sg. fem. = *kristʹɔ̄nīstɔ̄ (dėl *-tʹ- žr. s. v. crixtianai), t. y. *kristʹānīstā.
Žodis vok. (E 794) kristenheit „krikščionybė (krikščionių religija); krikščionija (krikščionių visuma)“ šiame kontekste (t. y. po E 793 281 „kraštas, Land“ ir E 792 „pasaulis“) pavartotas reikšme „krikščionija“ (nomen collectivum reikšmė!), kurią turėjusio žodžio greičiausiai nebuvo gyvojoje (pr. pmd.) kalboje: ji tam reikalui vartojo pluralinę žodžio pr. *krikstʹān- (žr. crixtianai) lytį „krikščionys“ (plurale collectivum), plg. s. v. crixtiāniskun. Todėl E originalo (ca. 1300 m.) autorius (ar jo informantas) žodį vok. (E 794) kristenheit vertė čia (t. y. E 794) netiksliai, t. y. ne reikšme „krikščionija“ (nomen collectivum), o reikšme „krikščionybė“ (nomen abstractum), – žodžiu (subst.) pr. *kristʹānīstā „t. p.“; plg. s. v. crixtiāniskun.
Iš to, kad pr. (E) *kristʹānīstā „krikščionybė“ neturėjo išvestinės reikšmės „krikščionija“ (konkretesnės už „krikščionybė“!) resp. buvo grynas nomen abstractum, galima suponuoti, kad šis specifinis pr. terminas yra ne gyvosios pr. (pmd.) kalbos, o knyginis žodis – darinys raštingųjų (pirmiausia, dvasininkų) prūsų pamedėnų (žr. dar pagonbe), kurie, aišku, mokėjo ir vokiškai, o ne vienas iš jų – ir lenkiškai (pamedėnai su lenkais buvo artimiausi kaimynai!).
Manau, kad būtent raštingieji (mokyti) prūsai pamedėnai, remdamiesi gyvosios kalbos subst. *krikstʹān- „krikščionis“ (žr. crixtianai) ir sufiksu pr. *-īstā ir veikiami vok. Christenheit (bei atitinkamo lenk. žodžio, žr. s. v. crixtianai) segmento vok. Christ-, sukūrė terminą pr. (pmd.) *kristʹānīstā „krikščionybė“ [vietoj tikėtino gyvosios kalbos pr. (pmd.) *krikstʹānīstā]; o gal tie prūsų raštingieji sukūrė pr. *krikstʹānīstā, bot pats E originalo autorius dėl minėtų sumetimų perdirbo į pr. *kristʹānīstā? Dėl visa to plg. s. v. crixtianai.
Pr. *kristʹānīstā „krikščionybė (krikščionystė)“ dėl darybos plg. su lie. krikščion-ystà „krikščionybė; krikščionija“ [LKŽ VI 583; reikšmė „krikščionija (krikščionių visuma)“ – knyginė] ir kt. (Skardžius ŽD 368t.).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.