Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 302–303 psl.

kūnti

kūnti „pfleget (pflegt) – saugo, prižiūri“ III 13319 [6511] praes.sg. (= prikůpe „prižiūri, saugo“ VE 4923) yra matyt pr. *kūntʹe =) *kūntʹa „t. p.“ [plg. parašymą giēidi greta gēide = pr. *(geidʹe =) *geidʹa, žr. gēide] < pr. (cirkumfleksinės šaknies) *kuñtja „t. p.“ (i̯o-kamienis praes., žr. Endzelīns SV 110, Stang Vergl. Gr. 475, J. Safarewicz, Studia językoznawcze, Warszawa 1967, p. 249, žr. dar Toporov PJ IV 286 ir liter.), plg. dar (praes.sg.) pokūnti (žr. pakūnst).
Turime verb. (trans.) pr. (praes., 3 sg.) *kuñtja ~ (praet., 3 sg.) *kuñtē ~ (inf.) *kuñstvei „saugoti“ (žr. dar pokūnst) < *„apgaubti (apdengti, aplenkti) globa“ < verb. (trans.) balt.-sl. dial. *kunt- (praes., praet., inf.) „(ap)dengti lenkiančiai (linkstančiai)303 /lenkti dengiančiai“ (> sl. *kǫt-ati > bulg. кът-ам „slėpti“ ir kt., žr. Toporov PJ IV 286tt., ESSJ XIII 69; plg. sl. *kut-ati, žr. toliau), kuris (neinfiksinis) bus atsiradęs iš infiksinio verb. (intrans.) balt.-sl. (praes.) *kuñt- ~ (praet., inf.) *kut- „dengtis lenkiančiai (linkstančiai)/linkti dengiančiai“ [plg., pvz., verb. (neinfiksinį) lie. jùngti = la. jûg-t, kilusį iš infiksinio verb.] > lie. (intrans.) kuñta ~ kùto ~ kùsti „sich absondern, sich abscheiden“ (LKŽ VI 989–990 s. v. v. 2, 4 kùsti; < *„atlinkti“) resp. „sich erholen, sich erstarken“ (LKŽ VI 988t. s. v. 1 kùsti; < *„atsitiesti, atsilenkti, atlinkti“) = la. at-kust „sich auffüttern, zunehmen, besser werden“ (ME I 169).
Greta šio verb. (intrans.) balt.-sl. *kunt- ~ *kut- matyt egzistavo verb. (trans.) balt.-sl. (praes.) *keut-/*kaut- ~ (praet., inf.) *kū̆t- „dengti lenkiančiai (linkstančiai)/lenkti dengiančiai“ [dėl šaknies vokalizmo apofonijos plg. santykį, pvz., verb. (trans.) lie. (praes.) *saũk-a „suka“ : (inf.) sùk-ti, žr. Būga RR II 314] verb. (trans.) sl. *kaut- „lenkti dengiančiai“ [ *kut-ati (žr. ESSJ XIII 139), *kut-iti > rus. dial. кут-ить „sukti, lankstyti“ ir kt., žr. Toporov PJ IV 287tt., ESSJ XIII 139], kuris su minėtu verb. (trans.) balt.-sl. dial. *kunt- (praes., praet., inf.) santykiuoja panašiai kaip, pvz., verb. (trans.) lie. jáug-ti „jochen, ins Joch spannen“ su verb. (trans.) lie. jùng-ti „ins Joch spannen, verbinden“ = la. jûg-t „kinkyti“ (plg. Būga RR II 568).
Verb. balt-sl. *keut-/*kaut-*kū̆t- (*kunt-) „dengti(s) lenkiančiai (linkstančiai)/lenkti (linkti) dengiančiai“ < verb. ide. *(s)keut-/*(s)kout-/*(s)kū̆t „t. p.“ [plg. Pokorny IEW I 952 s. v. (s)keut-] yra determinatyvo *-t- išplėstas verb. ide. *(s)keu-/*(s)kou-/*(s)kū̆- „t. p.“ (žr. s. v. keuto).
Verb. pr. kūnti „saugo, prižiūri“ bet jo giminaičių kilmę, nors jų darybos istorijos ir neanalizuodami, daug kur panašiai suvokia: Trautmann AS 365, Trautmann BSW 145, Būga RR II 255, 153t., Endzelīns SV 199, Pokorny l. c., Toporov PJ IV 286–292 (ir liter.), ESSJ XII 69t. (s. v. *kǫtati ir liter.), XIII 139t. (s. v. v. *kutati, *kutiti ir liter.).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 71t.; Rix LIV 563t.; Smoczyński LAV 207, SEJL 329.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.