Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 21–22 psl.

laygnan

laygnan „wange (Wange) – skruostas“ E 98 nom. (-acc.) sg. neutr. = pr.*laiknan (dėl raidžių -gn- = pr. *-kn- plg. s. v. v. I lagno, II lagno) < *leiknan „t. p.“ (Būga RR III 109, Mažiulis PKP II 311) turbūt su akūtiniu *-éi- (žr. toliau).
Subst. (o-kamienį, neutr.) pr. *léiknan „skruostas“ kildinu iš (subst.) *„tam tikro paviršiaus įlinkimas, įlenktumas (plg. Mažiulis l. c.) < subst. (neutr.) balt. *léikna(n) „t. p.“ > subst. (masc.) lie. líeknas „įlinkimas, dauba; šlapia, klampi pieva, 22 pelkė…“ (LKŽ VII 418) = la. liẽkns „eine feuchte, sumpfige Stelle im Walde…“ (ME II 495 s. v. liẽkna). Bus buvęs ir subst. (ā-kamienis, fem.) balt. (dial.) *léiknā́ (gal ir *leĩknā́?) „tam tikro paviršiaus įlinkimas, įlenktumas“ > subst. (fem.) lie. líekna [lieknà (liẽkną)] „žema, drėgna pieva be krūmų…“ (LKŽ VII 417) = la. liẽkna „der Sumpf…“ (ME II 495). Dėl minėtų lie. bei la. substantyvų semantinės kilmė̃s plg. Būga RR II 280, ME II 495, Fraenkel LEW 332t., Pokorny IEW I 669, Urbutis Blt VIII 209, Mažiulis l. c.
Subst. (o-kamienis, neutr.) balt. *léikna(n) „tam tikro paviršiaus įlenktumas“ bei subst. (ā-kamienis, fem.) balt. (dial.) *léiknā́ „t. p.“ (jų dviejų šaknies akūtas – metatoninis) kildintini iš adj. (o/ā-kamienio) balt. (neutr.) *leĩkna- (resp. fem. leĩknā-) „turintis (turinti) paviršiaus įlenkimą (įlinkimą)“ [su cirkumfleksiniu *-eĩ- (senoviniu!)] > adj. lie. liẽknas „laibai aukštas, išbėginis“ (LKŽ VII 418; < *„iš laibo aukštumo net linkstantis“); dėl tų balt. subst. (neutr. resp. fem.) adj. (neutr. resp. fem.) plg., pvz., s. v. garian.
Adj. balt. *leĩkna- „turintis paviršiaus įlenkimą (įlinkimą)“ – sufikso *-na- (plg., pvz., s. v. clenan) vedinys iš verb. balt.-sl. *leĩk- (: *lī̆k-) „lenkti tam tikrą paviršių (linkti tam tikram paviršiui)“ [iš čia – subst. s. sl. lice „skruostas, veidas“ ir pan. (plg. pr.*leik-nan „skruostas“, žr. anksčiau)] < *„glaistant molį įlenkti jo paviršių“ = verb. balt. *(s)leĩk- „glaistant molį įlenkti jo paviršių; glieti (tepti), daryti slidų; …“ (žr. s. v. v. likuts, slayx) < verb. ide. dial. *(s)leik- [: *(s)lik-] „t. p.“ ide. *(s)lei- [: *(s)li-] „glieti, liẽti (iš molio ką daryti)…“ (žr. s. v. pralieiton).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Derksen EDSIL 278; ESSJ XV 75tt.; Matzenauer BKAS 74.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.