Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 29–30 psl.

layso

layso „let (Letten = Tonerde) – molija (molžemis)“ E 27 nom. sg. fem. = pr. *laisɔ̄, t. y. *laisā. Dėl vok. (E 27) let „Letten (Tonerde) – molija“ žr. Paul DW 373 (s. v. Letten). Šis pr. subst. buvo matyt *laĩsā́ (su nekirčiuotu *-aĩ- resp. kirčiuotu *-ā́) – nebaritonas (plg. jo giminaitį s. isl. leir „molis, dumblas“ ir pan., žr. toliau) su cirkumfleksiniu (o ne akūtiniu!) *-aĩ- (jis iš kilmės yra ne ilgasis, o trumpasis diftongas, žr. toliau).
Subst. (ā-kamienis) pr. laĩsā́ „molija“ (nom. sg. fem.) yra iš (subst.) *„glitì (schleimig), slidi žemė“ = „ta (sc. žemė), kuri gliti (schleimig), slidi“, kuris, gimine (fem.) derindamasis prie subst.žemė“ (žr. s. v. semmē), bus atsiradęs iš adj. (o/ā-kamienio) balt. (fem.) *laĩsā́ „gliti, slidi“ (dėl adj. fem. subst. fem. plg. s. v. gasto) resp. (ne fem.) *laĩsa- „glitus, slidus“ < adj. (o/ā-kamienis) balt.-sl. *l(a/e)ī̆sa- „nuglaistytas, (tepant) nuglostytas“ [> adj. ryt. balt. *leis-a- „nuglostytas, nulaibintas“ > lie. líes-as „mager“ = la. liẽs-s „t. p.“ (turbūt su metatoniniu akūtu)] < adj. ide. dial. *l(o/e)iso- „t. p.“ > [*„t. p.“ > *„glitus, slidus“ subst. *„tai, kas glitu, slidu“ >] s. isl. leir „molis, dumblas“ ir kt. (iš oksitono, o ne baritono!).
30 Adj. ide. dial. *l(o/e)iso- „nuglaistytas, (tepant) nuglostytas“ – vedinys iš verb. ide. (dial.) *l(e)is- „nuglaistyti, (tepant) glostyti“ [> verb. balt.-sl. *l(e)īs- „t. p.“ ir pan. “ (> lie. lýs-ti „liesėti“ < *„darytis laibam, nuglostytam“), žr. dar. s. v. v. lāiskas, lyso] verb. ide. *(s)lei- [: *(s)li-] „glieti, liẽti (iš molio daryti puodus ir pan.)“, dėl kurio žr. s. v. pralieiton.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 75; Orel HGE 234.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.