Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 31–32 psl.

lalasso

lalasso „lachs (Lachs) – lašiša“ E 563 nom. sg. fem., taisytinas (taip visi ir daro) į *lasasso (žr. dar palasallis) = pr. *lasasɔ̄, t. y. *lasasā < vak. balt. *lasasā „t. p.“ > jotv. *lasasā „t. p.“ lie. dial. (Druskininkai) lasasà „t. p.“ (Drusk. žod. 185). Vak. balt. *lasasā „t. p.“ yra matyt iš senesnio vak. balt. *laśasā „t. p.“, kurio a) sufiksas buvo, man rodos, ne *-aśa (t. y. su *-ś- < ide. *-ḱ-, kaip suponuoja, pvz., Trautmann BSW Specht UID 31, ESSJ XVI 89, plg. Toporov PJ XVI 109), o būtent *-asā (t. y. su *-s- < ide. *-s-, žr. toliau), b) šaknies priebalsis *-ś- (tradiciškai žymimas *-š-) į (vak. balt.) *-s- išvirto netrukus po ca. VI a. (po Kr.); apie šią datą ir apie tai, kad maždaug nuo VI a. prasidėjo (pra)lietuvių infiltracija į šiaurrytinius vak. baltų teritorijos pakraščius, plačiau kitur pakalbėsiu.
vak. balt. *laśasā „lašiša“ apie VI a. atsirado minėtų infiltracinių (pra)lietuvių lytis (lie. dial.) *laśasā „t. p.“ laśaśā „t. p.“ [priebalsis *-ś- (= *-śa-) asimiliavo *-s- (= *-sā) į *-ś-] > *lašašā „t. p.“ (plg. lie. *seś- > *-śeś > šeš-ì) > lie. (Ryt. Pr.) lašaša „t. p.“ (= laßaßa „t. p.“ Lex. Lith. 56 a). Panašiu būdu iš vak. balt. (prajotv., up.) *Laśasā kildintinas ir lie. (up.) Lašašà (Prienų apyl.).
Subst. vak. balt. *laśasā „lašiša“ (fem.) gali būti iš adj. (fem.) balt. dial. *laśesā „šlakuota (gesprenkelt)“ (čia dėl *-as- < *-es- plg. Skardžius APh VII 42tt.), t. y. iš adj. (o/ā-kamienio) balt. dial. *laśesa-/*-ā- „šlakuotas, -a“, kuris sufikso *-es- vedinys turbūt iš subst. balt.(-sl.) *laśa- „šlakas (Sprenkel); lašas“ [> lie. lãšas „Tropfen; Sprenkel“ (žr. LKŽ VII 164t.); iš jo matyt ir verb. lie. lašė́ti (Skardžius ŽD 521)]; plg. lie. (ež.) Brãdesas bei (up.) Bradesà, kurie laikytini adjektyvinio sufikso *-esa-/-esā- vediniais iš subst. *brada- (> lie. brãdas „brada“ ir pan.). Iš adj. (balt. dial. =) sl. dial. *laśesa-„šlakuotas“ (masc.) > *laśasa- „t. p.“ 32 bus atsiradęs fleksijos vedinys (i̯o-kamienis) subst. sl. dial. *laśasja- „lašiša“ (masc.) > lenk. łosoś „t. p.“ ir kt. (dėl slavų kalbų medžiagos žr. ESSJ XVI 88t.); plg. darybinį modelį (gana seną!) lie. adj. márgas subst. (i̯o-kamienis) márgis „margas jautis“.
Iš to subst. balt.(-sl.) *laśa- „šlakas“ turbūt yra sufikso *-isa-/*-isā- vedinys adj. (o/ā-kamienis) balt. dial. *laśisa-/*laśisā- „šlakuotas, -a“, o iš jo – subst. balt. dial. *laśisā „lašiša“ (fem.) resp. *laśisas „t. p.“ (masc.) *laśiśā/*laśiśas „t. p.“ [> lie. lašišà „t. p.“/lãšišas „t. p.“ (LKŽ VII 170), plg. lie. (up.) Lašišà (keli upėvardžiai, ne vien Vak. Liet.)], kurio priebalsis *-ś- (= *-śā) yra matyt iš *-s- (plg. anksčiau) dar ir dėl jo pozicijos (po *-i-, plg. Karaliūnas Blt I 113–126).
subst. balt.(-sl.) *laśa- „šlakas“ turime fleksijos vedinį (t. y. i̯o-kamienį) adj. balt. dial. *laśja- „šlakinis (šlakuotas)“ subst. balt. dial. *laśja- „lašiša“ (masc.) lie. lãšis „t. p.“ (LKŽ VII 170) = la. lasis „t. p.“ (Laumane ZN 115tt.); plg. lie. subst. šlakỹs „tokia lašišažuvė (Salmo truta truta L.)“ (i̯o-kamienį), kuris atspindi senovinį darybos modelį (dėl jo žr. Skardžius ŽD 62t.): subst. (i̯o-kamienis) adj. (i̯o-kamienis) subst. (o-kamienis, t. y. čia subst. lie. šlãkas).
Tas subst. balt.-sl. *laśa- „šlakas“ – fleksijos vedinys iš verb. balt.-sl. *laś- „šlakuoti (sprenkeln)“ < ide. (dial.) *laḱ- „t. p.“ < *lak- „t. p.“ (plg. Pokorny IEW I 653), o iš jo – adjektyvinio sufikso *-so- (plg. minėtą adjektyvinį sufiksą balt.-sl. *-esa-) vedinys adj. subst. ide. dial. *lakso- „tas, kuris šlakuotas“ > „lašiša“ > s. v. a. lahs „t. p.“ ir kt. (dėl jų žr. Pokorny l. c.).
Plačiau apie balt., sl. ir kt. žodžius „lašiša“ (tik, deja, neanalizuotus jų darybos istorijos aspektu) žr. Toporov PJ V 101–110 ir liter.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Adams DTB 544; Blažek, Čeladín, Běťáková Blt XXXIX (1) 112tt.; Derksen EDSIL 285; Orel HGE 232; Smoczyński SEJL 338.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.