Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 76 psl.

loase

loase „decke (Decke) – antklodė“ E 493 nom. sg. fem. = pr. *lɔ̄zē, t. y. *lāzē.
Šį pr. loase slavizmu (plg. lenk. łoże „lova“) laikyti (Brückner AslPh XX 500, Trautmann AS 371, plg. Levin SE 102) arba kildinti iš *lōd-s-ē (Būga RR I 312) ar sakyti, kad jis esąs „bez drošas etimoloģijas“ (Endzelīns SV 205), šiandien nebegalime: jis giminiuojasi su pr. lasinna (žr.), līse (žr.), ir jie visi yra aiškiai baltiškos kilmės žodžiai [žr. ypač Schmid IF LXIII 225tt., be to, žr. Mažiulis PKP II 255 (išn. 22), Toporov PJ V 334tt.]; tik pr. (E 493) loase daryba iki šiol, deja, nėra atskleista.
Pr. (E 493) loase „antklodė“ = pr. *lāzē (t. y. *lɔ̄zē) „t. p.“ darybą esu linkęs aiškinti taip: jis yra iš (subst.) pr. *„užtiesalas“ < *„(už)tiesimas, ()klojimas< *„()dėjimas< *„()guldymas“ [plg., pvz., lie. guldýti reikšmių „guldyti“ ir „dėti, kloti“ (LKŽ III 707 s. v. guldýti 1 ir 2) sambūvį] – fleksijos vedinys (su kiekybine šaknies vokalizmo apofonija) matyt iš verb. (intens.) pr. *laz- „guldyti“ (dėl jo žr. s. v. lasinna); plg. subst. (labai panašų į subst. pr. *lāzē!) lie. lõžė̃ „vieta, kur išgulę (išguldyti) javai; išgulę (išguldyti) javai“ [iš jo yra ir verb. lie. lož-ė́ti „būti išgulusiam (apie javus)“, dėl panašių verb. darinių žr. Skardžius ŽD 521] < *„išguldymas“ – vedinį matyt iš verb. (intens.) lie. *laž- „guldyti“ (= pr. *laz- „t. p.“, žr. anksčiau). Plg. dar, pvz., subst. lie. brydė̃ „brydis, bristas pėdsakas“ < „bridimas“ – fleksijos vedinį (su kiekybine šaknies vokalizmo apofonija) iš verb. lie. brid- „bristi“.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Larsson FsKlingenschmitt 362; Matzenauer BKAS 82.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.