Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 84–85 psl.

lubbo

lubbo „bret (Brett) – lenta, luba (Deckenbrett)“ E 206 nom. sg. fem. = pr. *lubɔ̄, t. y. *lubā. Iš E konteksto, kuriame šis E 206 žodis yra tarp (E 204 „stogas“ bei) E 205 „pastogė, aũkštas“ ir E 207 „asla, grindys“, galima suponuoti, kad pr. (E) *lubā čia (t. y. E 206) pavartotas platesne reikšme – „lubų leñtos“ = „lùbos (bretterne Decke)“ (žr. dar Toporov PJ V 370tt.), plg. jo giminaitį lie. dial. lubà „lubos (bretterne Decke)“ (LKŽ VII 669 s. v. lubà 2) greta lie. lubà „lubų lenta (Deckenbrett); luobas (Linden-, Tannenrinde)“ (LKŽ VII 669 s. v. v. lubà l, lubà 3) = la. luba „Linden-, Tannenrinde; die lange Dachschindel; das Brett, namentl. ein Ablegebrett an der Wand, Regal“ (ME II 509).
Iš tų pr., lie. ir la. žodžių nesunku atstatyti subst. (ā-kamienį, nom. sg. fem.) balt. *lubā „luobas (ypač eglės)“, greta kurio matyt buvo ir subst. (o-kamienis, turbūt neutr., nom.-acc. sg.) balt. (dial.) *luba(n) „t. p.“ (> *„žievė, pluta“ > pr. *luban „kiaušas, makaulė“, žr. s. v. arglobis) = sl. *lъbъ (> ček. leb „kiaušas, kaukolė“ ir kt., žr. s. v. arglobis); čia fleksija sl. * (nom. sg. masc.) gali būti iš balt.-sl. dial. *-an (nom.-acc. sg. neutr.), plg., pvz., s. v. lino.
Tie du balt.-sl. subst. „luobas (ypač eglės)“ (o-resp. ā-kamieniai, neutr. resp. fem.) galėtų būti iš adj. (o/ā-kamienio) balt.-sl. *luba- (*lubā-) „(at)luptas“ (plg., pvz., s. v. garian) – vedinys iš verb. balt.-sl. *lub- „lupti (abschälen, entrinden)“. Greta pastarojo buvo ir lytis verb. balt.-sl. *laub- „t. p.“, iš kurios panašiai (kaip iš minėto verb. balt.-sl. *lub-) bus atsiradę: adj. (o/ā-kamienis) balt.-sl. *lauba- (*laubā-) „(at)luptas“ subst. (o-kamienis, neutr., nom.-acc. sg.) balt.-sl. *lauba(n) „luobas“ [> subst. (masc.) lie. lúobas = la. luobs „Schale“ (čia dėl -uo- *-au žr. Mažiulis BS 45t.) ir sl. *lubъ „t. p.“] resp. subst. (ā-kamienis, nom. sg. 85 fem.) balt.-sl. *laubā „luobas“ [> lie. lúoba „t. p.“ = la. luôba (žr. ME II 521) ir sl. *luba (žr. ESSJ XVI 154).
Verb. balt.-sl. *l(a)ub- „lupti“ yra iš verb. ide. dial. *l(e/o)ub(h)- „t. p.“ (Pokorny IEW I 690; turbūt ekskliuzyvi protobalt.-sl.-germ. leksinė bendrybė, plg. Stang LS 34), greta kurio bus egzistavusi lytis verb. ide. *l(e/o)up- „t. p.“ (> lie. lùp-ti „t. p.“ ir kt., žr. Pokorny IEW I 690t.). Verb. ide. *l(e/o)ub(h)-/*l(e/o)up- „lupti“ yra veikiausiai determinatyvo *-b(h)-/*-p- išplėstas verb. ide. *l(e/o)u- „atrėžti, atskirti“ [Pokorny IEW I 681 (s. v. 2. leu-), 690 (s. v. leup-)].
Dėl pr. (E 206) lubbo etimologijos (artimosios ir tolimosios) plg. Trautmann AS 372 (ir liter.), Būga RR I 212, II 164, 452, Trautmann BSW 150t., ME II 509 (s. v. luba, ir liter.), Endzelīns SV 205t., Skardžius ŽD 43, Fraenkel LEW 388 (ir liter.), Pokorny IEW I 690, Toporov PJ V 370–375 (ir liter.).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Beekes HS CIX (2) 221; Demiraj AE 229; Derksen EDSIL 289, 293t.; Lehmann GED 227t.; Matasović EDPC 247; Orel HGE 237; Smoczyński SEJL 365; Vaan EDL 337t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.