Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 112–113 psl.

auklextes

auklextes „oberker (Oberkehricht) – nuoklastos, nuovėtos“ E 280 = *auklē̆kstēs (nom. pl. fem.), turintis įterptinį -k- (prieš -s-), galėtų būti fleksijos vedinys iš verb. pr. *auklest- [plg. lie. núo-trūkė „atspėjamas, laisvas laikas“ (Ds) nu-trū́kti] = au- „nu-“ + *klest- = lie. klẽsčia klė̃sti „(nu)šluoti varpas, pelus nuo grūdų“. Tačiau šis pr. subst. galėtų būti ir sufikso *-(s)tē- vedinys iš verb. pr. *auklet- = au- „nu-“ + *klet- „(nu)šluoti varpas, pelus nuo grūdų“ [plg. lie. apmaũtė „apmova“ (Ds) apmáu-ti] = lie. klet-, t. y. klẽč-ia klė̃t-ė klė̃sti „(nu)šluoti varpas, pelus nuo grūdų; daryti sklastymą“ (LKŽ VI 59tt.) greta klẽsčia (klė̃sčia) klė̃stė klė̃sti „t. p.“ (l. c.), kuriame priebalsis -s- (praes. ir praet.) yra turbūt antrinės kilmė̃s. Iš to verb. lie. klet- atsirado -st- sufikso frekventatyvas lie. klãsto klãstė klastýti „(nu)šlavinėti varpas, pelus nuo grūdų“ (LKŽ V 970tt.), plg. lie. ber̃-ti bar-stýti. Su pr. auklextes savo reikšme visiškai sutampa tos pačios šaknies žodis lie. núoklastos (žinomas, rodos, tik maždaug vak. Lietuvai bei Užnemunei), kuris yra matyt ne sufikso -(s)ta- vedinys (su šaknies balsio apofonija) iš lie. nuklet- (nu-klė̃sti), o fleksijos vedinys iš lie. nu-klast-ýti, plg- lie. núovėt-os ( nu-vė́t-yti), núokul-os 113 ( nu-kùl-ti). Verb. pr.-lie. klet- (žr. klexto) < balt. *sklet- „atskirti ką nuo ko“ atsirado iš balt. *skel-, žr. s. v. scolwo. Plg. Trautmann AS 306, Endzelīns SV 146.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.