Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 167–168 psl.

nagis

nagis „fuersteyn (Feuerstein) – titnagas“ E 371 nom. sg., kuris dėl lie. tìt-nagas „t. p.“ (žr. toliau) yra matyt o-kamienis, bet ne neutr. [toks būtų pr. (E 371) *nagan], o masc. = pr. *nagis < *nagas „t. p.“
Subst. pr. *nagas „titnagas“ = „Feuerstein“ = „ugninis akmuo“ = „tarsi gyvas (t. y. ugnį slepiantis) daiktas (akmuo)“ (masc.!) yra matyt iš (subst.) *„negyvas daiktas (akmuo), panašus į nagą (kanopą)“ (titnagas iš spalvos labai panašus į arklio ir pan. nagą, kanopą!) = *„nagas; kanopa“ – fleksijos vedinys [tiksliau, perdirbinys iš neutr. („negyvas daiktas“) į masc. („gyvas daiktas“)] iš subst. (neutr.!) *nagan „nagas; kanopa“ (dėl jo žr. s. v. nage).
Subst. (masc.) pr. *nagas „Feuerstein“ (ne kompozitą!) plg. su subst. (kompozitu, masc.) lie. tìtnagas „t. p.“ < *tìtinagas „t. p.“ (Būga RR I 219), kuris gali būti iš (subst.) *„tarsi gyvas (t. y. ugnį slepiantis) daiktas (akmuo)“ (masc.) – kompozitas [o-kamienis (archajiškas!)] iš *titi- „ugnis (ar pan.)“ + (neutr.) *nagan „negyvas daiktas (akmuo), panašus į nagą (kanopą)“ = „nagas; kanopa“. Plg. Būga l. c., Skardžius ŽD 405, Fraenkel LEW 1103t.; 168 plg. dar Trautmann AS 381, Endzelīns SV 213, plg. (dėl s. ind. titháḥ „ugnis“ ir pan.) Mayrhofer KEWA I 500t. Tas (lie.) *titi- „ugnis“ gal sietinas dar su het. tithāi- „donnern“? Nuomonė, kad pr. (E) nagis „titnagas“ giminiuojasi su sl. *nožь (Būga RR III 587), yra problemiška (plg. Vasmer ESRJ III 80).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 91; Petit IF CXII 277tt.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.