Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 173–174 psl.

neikaut

neikaut „wandeln – vaikščioti“ III 654 [4314] (= waiksczoti „vaikščioti“ VE 2613) inf. = pr. *neikaut. Dėl vok. (III 644) wandeln reikšmės „vaikščioti“ žr. dar Paul DW 722 s. v. wandeln. Reikia manyti, kad prūsams vaikščiojimas (šen ir ten ėjimas) buvo ne poilsio sumetimais, o praktiniais tikslais – medžiojant (ieškant žvėrių) arba renkant vaisius ir pan. miškingame jų (prūsų) krašte.
Verb. (inf.) pr. *neikau-t „vaikščioti“ resp. *neikau-tvei „t. p.“ (= „šen ir ten eiti“) yra matyt iš *„vaikščioti po miškus (medžiojant ir pan.)“ (verb. intens.) < *„skverbtis (skvarbytis), veržtis (miške, krūmuose medžiojant ir pan.)“ (verb. intens.) – sufikso 174 *-au- vedinys turbūt iš verb. pr. *neik-/*nik- „skverbti(s), veržti(s)“ [plg., pvz., lie. verb. geĩd- „geisti“ (intens.) geid-áu-ti „ko labai geisti“, žr. Skardžius ŽD 501] < balt.-sl. *neik-/*nik- „t. p.“ (< ide. *neik-/*nik- „t. p.“, plg. Pokorny IEW I 761) > lie. nìk-ti „smarkiai kibti ką daryti“ (ppr. su praef., LKŽ VIII 798t. s. v. 1 nìkti), la. nikties (virsū) „sich aufdrängen“, lenk. w-nik-nąć „įsiskverbti“ ir kt. [plačiau dėl medžiagos žr., pvz., Trautmann BSW 199, ME II 690 (s. v. nàiks), Vasmer ESRJ III 74 (s. v. -никнуть), Fraenkel LEW 503 (s. v. -nìkti 2)].
Dėl verb. pr. neikaut etimologijos plg. Trautmann AS 383, Endzelīns SV 214, Mažiulis PKP II 147 (išn. 259).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 92; Smoczyński LAV 248, SEJL 425 išn. 334.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.