Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 183–184 psl.

ni āūgus

ni āūgus „nicht geitzig (nicht geizig) – negodus, negobšus“ III 876 [5514] (= negodings „negodus“ VE 375), kurį taisau į ni āugus ir, toliau, į ni āngus (raidės u vietoj n parašymą labai lengva pagrįsti) = pr. *ni-āngus „negodus, gobšus“ iš pr. *ni- „ne-“ (žr. ni) + adj. (nom. sg. masc.) *āngus „godus, gobšus“ = *añgus „t. p.“ (cirkumfleksinė šaknis), kuris, man rodos, yra iš (adj.) pr. *„lupantis, plėšiantis, engiantis (ką dėl ko nors)“ – fleksijos vedinys iš verb. pr. *éng- „lupti, plėšti, engti“ (Mažiulis Klb XIV 104, Schmalstieg SP 251), žr. toliau. Tą (deverbatyvą) adj. pr. *añgus ( verb. pr. *éng-) plg. a) dėl darybos – pvz., su lie. adj. našùs verb. nèš-ti, b) dėl metatoninio šaknies cirkumflekso – pvz., su lie. adj. augùs (aũgų acc. sg.) „augalotas“ verb. áug-ti.
Tuo, kad pr. (III 876) āūgus = (jį taisant į) aūgus sietinas su verb. balt. *áug- „augti“ (Berneker PS 282, Trautmann AS 306) arba su lo. av-ārus „godus“ ir pan. (Bezzenberger GGA 1874, p. 1237), sunku patikėti, žr. Endzelīns SV 146. Taisymas pr. (III 876) āūgus į *gāūus = pr. *gáunus (Smoczyński SBS I 119) yra aiškiai nepagrįstas.
Verb. pr. *éng- „lupti, plėšti, engti“ < verb. balt.-sl. *ēng-/īng- „t. p.“ (kitokią jam reikšmę suteikia Trautmann BSW 70) > lie. éng-ti „t. p.“, ìng-ti „luptis; skursti, vargti“ (LKŽ IV 112 s. v. 1 ìngti 3, 4, Būga RR I 595), la. îg-t „vergehen“ (ME I 834t.), (subst.) sl. *ęg-a/*ęz-a „lupimas, plėšimas, engimas“ (iš jo kildinu s. sl. jęza „liga, nẽgalė“ ir kt., dėl pačios sl. medžiagos žr. ESSJ VI 68). Šito verb. balt.-sl. *ēng-/*īng- tolimesnę istoriją (jis, rodos, turi giminaičių bent jau germ. kalbose, žr., pvz., Trautmann l. c., plg. Stang LS 25), atskleisti yra neleñgva (plg. 184 ESSJ VI 68t.): tuo, kad žodžiai lie. éng-ti ir kt. (žr. anksčiau) kildintini iš ide. (adj.) *aig- (*ing-) „verstimmt, unwirsch, krank“ (Pokorny IEW I 13 s. v. 1. aig-) arba jie esą onomatopėjinės kilmė̃s (Fraenkel LEW 10 s. v. angùs), reikia labai abejoti (ypač dėl jų semantinės istorijos).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Smoczyński SEJL 414t.; Vanags Coll. Pr. I 85t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.