Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 201–202 psl.

nowis

nowis „rump“ E 151 yra, man rodos, „Leiche – numirėlis, lavonas“ = pr. *nɔ̄vis, t. y. *nāvis nom. sg. fem. (i-kamienis), žr. toliau.
Atsižvelgiant į tai, kad Ordino raštams nebūdinga v. v. ž. kalba (Ziesemer PBB XLIV 141t.), reikia manyti, kad vok. (E 151) rump yra ne v. v. ž. rump „Leib (kūnas)“ (sic Trautmann AS 386, Endzelīns SV 217, Fraenkel LEW 509), o v. v. a. rump „Rumpf (liemuo, stomuo); Leib (kūnas)“ (dėl jo žr. Lex 173 s. v. rumph). Pastarojo reikšmę „Leib – kūnas“ ir bus pasigavęs E originalo vertėjas (arba informantas prūsas), žodį vok. (E 151) „kūnas (Leib)“ į pr. (E 151) „miręs kūnas, lavonas (Leiche)“ 202 išversdamas dėl to, kad: a) „gyvam kūnui“ buvo kitas pr. žodis (žr. kērmens) ir b) pr. žodis E 151 buvo suprastas kaip tam tikras antonimas greta esantiems E 152 „gyvata (gyvybė, gyvenimas)“ bei E 153 „siela“ (plg. Nesselmann Thes. 115, Trautmann l. c.); žr. dar Mažiulis PKP II 285, išn. 120.
Subst. (i-kamienis, fem.) pr. *nāvis „lavonas, numirėlis“ < *„(nu)mirimas“ kartu su la. nâve „mirtis“ [ē-kamienis iš i-kamienio < *„(nu)mirimas“], lie. novis „kankinimas“ (Būga RR II 503t.), s. rus. навь „numirėlis“ ir kt. suponuoja subst. (i-kamienį, fem.) balt.-sl. *nā́vis „mirtinas nuvargi(ni)mas“, kuris – fleksijos vedinys iš verb. balt.-sl. *nā́u- (: *nau-) „mirtinai nuvarg(in)ti“ < ide. *nāu-/*nəu- „t. p.“ > go. naus „numirėlis“ ir kt. (plg. Pokorny IEW I 756, Stang LS 39; kitaip Karaliūnas BKS 188). Subst. (i-kamienis, fem.) balt.-sl. *nā́vis „mirtinas nuvargi(ni)mas“ su subst. (i-kamieniu, fem.) vak. balt. *nā́utis „t. p.“ (žr. s. v. nautei) darybiškai santykiuoja matyt panašiai kaip, pvz., subst. (i-kamienis, fem.) lie. pjūvis (ar pjuvis) „pjovimas“ [dėl jo (iš Bretkūno raštų) žr. LKŽ X 45 s. v. 2 pjūvis] su subst. (i-kamieniu, fem.) lie. pjūtìs „t. p.“ Greta verb. balt.-sl. *nā́u- (: *nau-) „mirtinai nuvarg(in)ti“ turbūt vėliau bus atsiradusi (apofoniškai) jo lytis verb. balt.-sl. dial. *nū́- „t. p.“ > ček. ný-ti „dahinschmachten“ ir kt. Plg. Trautmann BSW 201, ME II 703t., Vasmer ESRJ III 92, F raenkel l. c., Pokorny l. c.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Derksen EDSIL 347; ESSJ XXIV 49tt.; Lehmann GED 264; Matzenauer BKAS 93t.; Orel HGE 283.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.