Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 225 psl.

passoles

225 passoles „nacke (Nacken) – sprandas“ E 79, man rodos, yra subst. (i-kamienis, nom. sg.) pr. *pazulis „t. p.“ (žr. toliau): a) digrafas -ss- (= pr. *-z-) rodo, kad kirčiuotas šio žodžio skiemuo – matyt pr. *pà-, b) pr. *pàzŭlĭs balsiai pr. *-ŭ- ir *-ĭ- (trumpieji!) parašyti raidėmis -o- resp. -e- [trumpieji (ypač nekirčiuoti) pr. *ŭ ir *ĭ neretai parašomi raidėmis o resp. e!].
Reikia priminti, kad pr. (E 79) passoles rekonstrukcija ir etimologija iki šiol yra neatskleista [žr. Nesselmann Thes. 120, Berneker PS 322, Bezzenberger BB 315, Trautmann AS 390, ypač Endzelīns SV 220 („bez daudzmaz ticamas etimoloģijas“)]; patikimesnis yra atsargus spėjimas, kad šis pr. žodis gretintinas su adj. lie. pažulnus „pakrypas“ (Bezzenberger l. c., Endzelīns l. c.), betgi toks gretinimas visiškai nebuvo pagrįstas (istorinės žodžių darybos aspektu).
Pr. (E 79) passoles „sprandas“ = subst. (i-kamienis) pr. *pazulis „t. p.“ (žr. anksčiau) gali būti iš (subst.) „pakrypumas, pažulnumas (tam tikras palinkimas resp. lenktumas)“ [plg. subst. lie. sprándas sememų „sprandas (užpakalinė kaklo dalis)“ ir „dalgio dalies (prie dalgiakočio) lenktumas“ (LKŽ XIII 485 s. v. sprándas 1 resp. sprándas 2) sambūvį], o šis – fleksijos vedinys iš adj. pr. *pazula- „pakrypas, pažulnus“ [plg., pvz., lie. adj. drūta- „drūtas“ subst. (i-kamienis) drūtìs „drūtumas“, žr. Skardžius ŽD 53].
Adj. pr. *pazula- „pakrypas, pažulnus“ laikytinas vediniu iš verb. (prefiksinio) pr. *pazul- (*pazūl-) „pakrypti“ < balt. *paźul-/*paźūl- „t. p.“ (iš jo – sufikso *-na- vedinys adj. lie. *pažulnas „pakrypas“ pažulnùs „t. p.“) = praef. balt. *pa- „pa-“ (žr. pa-) + verb. *źul-/*źūl- „krypti“ (plg., pvz., adj. lie. at-žū́las Būga RR I 494), kuris – iš verb. balt.-sl. *źul- „t. p.“ [iš čia – adj. sl. *źula- „pakrypas“ (su trumpuoju *-u-!) > s. sl. zъlъ ir kt., žr. Trautmann BSW 372] < verb. balt.-sl. *źul-/*źvel- „t. p.“ [ adj. sl. *źula- „pakrypas“ (žr. anksčiau), lie. nuo-žvelnùs „t. p.“ ir pan., žr. Būga l. c., Trautmann l. c., Fraenkel LEW 23t. s. v. atžūlas] < verb. ide. *ǵhu̯el-/*ǵhul- „kreipti(s)“ (> s. ind. hvár-ate „krypsta“ ir kt., žr. Pokorny IEW I 489t.) < *ghu̯el-/*ghul- „t. p.“

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 97.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.