Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 127–129 psl.

awis

awis „oͤme (Oheim) – dėdė (motinos brolis)“ E 177; dėl vok. oͤme „Oheim“ žr. Diefenbach-Wülcker HNW 788, Heyne DW II 1057 (dar Kluge EWDS 520 s. v. Oheim: v. v. ž. öme „t. p“). Plg. thewis „dėdė (tėvo brolis)“ (žr.). Pr. aw-is : lie. av-ýnas „dėdė (motinos brolis)“ bei av-ýn-ienė „avyno pati“ (šie du lie. žodžiai žinomi iš Pr. Lietuvos, 128 iš Pgg, Vlkš, Slmn, Vl, žr. LKŽ I² 527, 528), av-a „teta (motinos sesuo)“ (Vl – tik iš: Juška LS I 179), taip pat – sl. *au-i̯a- „dėdė (motinos brolis)“ (> lenk. wuj, rus. уй ir kt.) bei sl. *av-ā (> sorb. wowa „senelė“), lo. av-a „senelė“, av-ia „t. p.“, av-us „senelis“, go. aw-o „senelė“ (en-kamienis), s. air. áue „nepos“ (< *au-i̯o-, Pedersen Vergl. Gr. I 55), bret. eontr „dėdė“ (< *au-en-tro-) ir kt., žr. Trautmann BSW 21, Fraenkel LEW 28, Trubačev IR 81tt., Pokorny IEW I 89, Benveniste Vocab. I 223tt., Toporov PJ I 179t. Reikia pritarti nuomonei, kad visi tie žodžiai yra galų gale išriedėję iš pirmykščio o-kamienio subst. – iš ide.HeuHos (Benveniste l. c.) > *au̯os (Pokorny l. c.): iš jo gana vėlai – jau atskiruose ide. dialektuose – buvo išvestas ā-kamienis *au̯ā (fem.), i̯o-kamienis *aui̯o- (masc.) ir pan. Lie. dial. ava = sorb. wowa rodo, kad egzistavo balt.-sl. dial. (fem.) *au̯ā, o kartu ir senasis balt.-sl. (masc.) *au̯as (plg. lo. ava : avus!). Pastarojo fleksiniu vediniu laikytinas balt.-sl. dial. *aui̯a- (masc. > sl. *aui̯a-, žr. anksčiau), kuris baltuose galėjo išvirsti ir į (*aujas ) *avīs (nom. sg., *avin acc. sg., ryt. balt. *aujā resp. vak. balt. *aujas gen. sg. ir pan.). Galvoti, kad minėtasis lie. avýnas (resp. avýn-ienė) darybiškai suponuojąs ī̆-kamienį *avī̆- (Specht UID 90, 158, Arumaa Ursl. Gr. I 126, Walde-Pokorny WIS I 20, Pokorny l. c., Toporov l. c.), negalima, – šis lie. žodis turi sufiksą -yna- (o ne -na-!) : lie. av-ýnas (ne avý-nas!) pirmykštė reikšmė buvo matyt „dėdelis“ (diminutyvas maloninis subst., plg. lo. avunculus „motinos brolis“), plg. lie. dial. bern-ý-nas „berniokas“ (: bérnas), diev-ýnas „dievaitis“ (: diẽvas), žmogýnas „žmogėnas, žmogelis“ (: žmogùs), la. dial. kuoc-īns „medelis“ (: kùoks „medis“) ir kt. [Žr. Būga RR I 583 (dėl lie. dial. mót-yna), Skardžius ŽD 287, Endzelīns LVG 318t.]. Lie. av-ýnas pamatinis žodis buvo arba o-, arba i̯o-kamienis: galbūt labiau patikima spėti, kad jis buvo o-kamienis, plg. lie. dial. (fem.) ava (ne *auja!), kuris, kaip sakyta, suponuoja balt. (masc.) *avas. Į tai atsižvelgiant ir turint galvoje prūsų bei kitų baltų kalbų archajiškumą, atsargiai spėtina, kad pr. awis „dėdė (motinos brolis)“ 129 yra ne (i̯o-kamienis) *avīs (taip įprasta galvoti, žr., pvz., Trautmann l. c., Pokorny l. c., Toporov l. c.), o *avis < *avas (o-kamienis) – archajiškoji šio žodžio lytis.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Adams DTB 56; Derksen EDSIL 507t.; Lehmann GED 53; Matzenauer BKAS 26; Orel HGE 31; Smoczyński SEJL 38; Vaan EDL 66.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.