Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 302 psl.

podalis

podalis „bosetop (wertloser Topf) – prastas puodas“ E 351 nom. sg. masc. = pr. *pɔ̄dalīs, t. y. *pādalīs (su *-ā- < *-ō-, žr. toliau). Dėl vok. (E 351) bosetop = bose top „wertloser Topf – prastas puodas“ adjektyvo (vok.) bose „prastas“ plg. v. v. a. bôse „prastas (wertlos)“ (Lex 25), žr. dar Bezzenberger BB XXIII 308t.
Subst. (i̯o-kamienis) pr. *pādalīs „prastas puodas“ (pejoratyvas) yra iš (diminut.) *„puodelis“ (plg. PKP II 28, išn. 99; žr. dar Būga RR II 346, III 244) – sufikso *-alīs [plg. sufikso lie. žem. (< kurš., t. y. vak. balt. dial.) -alis darybinę reikšmę (diminutyvinę bei pejoratyvinę), žr. Skardžius ŽD 175] vedinys iš subst. pr. *pā́das „puodas“ < vak. balt. *pṓdas „t. p.“ (žr. toliau) < balt. *pṓdas „t. p.“ > la. puôds „t. p.“ = lie. púodas „t. p.“ Turime subst. balt. *pṓdas „t. p.“, kuris, kaip matyti iš la. puôds „t. p.“, buvo veikiausiai ne baritonas, o mobilas (kilnojamojo kirčiavimo paradigmos žodis): vak. balt. *pṓdas „puodas“ (mobilas!) į pr. *pā́das „t. p.“ virto panašiai kaip, pvz., vak. balt. *dṓ- „duoti“ į pr. *dā́- „t. p.“ (žr. s. v. dāt ir liter.).
Subst. balt. *pṓdas „puodas“ < *„kur kas talpinama“ < *„talpinimas“ – vedinys (su šaknies balsio kokybine apofonija) iš verb. balt. *pēd- (: *ped-) „…talpinti (tilpti)“ (žr. s. v. pijst), plg., pvz., balt.(-sl) verb. *rēź- (: *reź-) „rėžti“ (> lie. rė́ž-ti ir pan.) balt.(-sl.) dial. subst. *rṓźas „rėžimas“ (> lie. rúožas „įrėžtas brūkšnys“ ir pan.). Toks substantyvų darybos tipas (deverbatyvai su kokybine šaknies balsių apofonija!) – labai senas: plg., pvz., gr. subst. τρόχος „bėgimas“ – vedinį (su kokybin e šaknies balsio apofonija) iš verb. τρέχ-ω „bėgu“.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 105; Orel HGE 95; Smoczyński DL 66tt., SEJL 489.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.