Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 129–130 psl.

babo

babo „bonen (Bohnen) – pupos“ E 263 = *babɔ̄ ( = *babā), kur vok. bonen – plur., taigi pr. babo – galbūt nomen collectivum (ā-kam. nom. sg. fem.), žr. ir Endzelīns SV 149. Panašus į lo. faba „pupa“ (< *bhabhā), sl. *bobъ „t. p.“ (> lenk. bob ir kt.), gal germ. *babnā (su spirantiniais *b) „t. p.“ (jeigu jį suponuoja s. v. a. bōna ir kt., žr. Kluge EWDS 89). Šiais atvejais galima atstatyti ide. *bhabh-, bet toks atstatymas galbūt yra daugiau formalus: šita *bhabh-, kaip darinys, galėtų būti atskirų ide. tarmių padaras – onomatopėjinės kilmės reduplikuota šaknis, plg. (nereduplikuotą) alb. bathë „pupa“ (< *bha-ḱā), gr. φα-κός „lęšis (toks javas)“. Žr. Pokorny IEW I 106. Taigi turime tam tikru būdu sugramatintą onomatopėjinį vaikų kalbos žodelytį ide. *bha resp. *ba (plg. Pokorny l. c.), kuris, nesunku suprasti (vaikų kalbos fonetika!), galėjo būti tariamas ir su dusliaisiais priebalsiais (t. y. *pha, resp. *pa) bei su kitokiais balsiais (pvz. *bhu resp. *bu, *phu resp. *pu). Šitas žodelytis, be kitokių reikšmių, galėjo vaikų kalboje turėti reikšmę „pampti, aufschwellen“, ir jis toks gali slypėti žodžiuose, pvz.: a) lie. pam̃p-ti „aufschwellen“ (= la. pàmp-t „t. p.“) resp. bam̃b-ti „t. p.“ (LKŽ I² 636) – matyt sugramatintas vaik(ų) ž(odelytis) *pa (*pha) resp. *ba (*bha), tiksliau, – reduplikacinis *pa-pa [(*pha-pha), plg. lie. pãpas „krūtis“], resp. *ba-ba (*bha-bha), iš tokio būtų pr. babo „pupos“ ir kt. (plg. lie. pupà, žr. toliau), b) lie. pum̃p-ti „aufschwellen“ (= la. pum̂p-t „t. p.“) resp. bum̃b-ti „t. p.“ (LKŽ I² 1162) matyt suponuoja vaik. ž. *pu-pu (*phu-phu), iš čia lie. pupà „Bohne“ = la. pupa „t. p.“, paup-t „pampti“ (opofonizuota) resp. *bu-bu (*bhu-bhu). Dėl visa to plg. Fraenkel (ir liter.) 535t. (s. v. pam̃pti), 538 (s. v. pãpas 1.), 130 670t. (s. v. pupà 1.). Plg. Sabaliauskas RKEndz. 236tt., Toporov PJ I 181, ESSJ II 148t.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Beekes EDG 1547t.; Demiraj AE 94; ESSJ II 148t.; Matzenauer BKAS 27; Vaan EDL 197.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.