Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 131–132 psl.

balsinis

balsinis „kussen (Kissen) – pagalvė“ E 490 = *balz-inis < *-nas (ar i̯o-kamienis *balzinīs) nom. sg. masc.: lie. balž-íenas „akėčių, rogių skersinis“ (LKŽ I² 628) = la. bàlz-iêns „rogių balžienas“ (ME I 260) resp. lie. balž-íenà „balžienas“ (LKŽ I² 627) = sl. dial. *bolz-ina (> slov. blaz-ína „pagalvė, patalai; rogių balžienas“, serb.-chorv. blàz-ina patalai, pagalvė“ ir kt.) ir sl. dial. *bolz-ьno (> kašub. błoz-no „rogių balžienas“, rus. dial. болоз-но „žagrės lenta“ ir kt.). Taigi turime balt.-sl. *balź-(e)in-, kurio šaknis *balź- suponuoja balt.-sl. verb. *belź- „brinkti, pustis, pastorėti“ < ide. *bhelgh- „t. p.“ (greta ide. *bhelgh- „t. p.“ > balt. *belg- „t. p.“, žr. s. v. balgnan) : s. isl. belgr „kailis, išnara; dumplės; pilvas“, s. v. a. bei s. v. ž. balg „kailis, išnara; dumplės“, go. balg-s „Schlauch“, av. barəz-iš „pagalvė“, s. ind. upa-bárh-aṇam „antklodė, pagalvė“, air. bolg-aim „brinkstu, pučiuos“ ir kt. [šitą ide. *bhelgh- (toliau kildinamą iš *bhel-), t. y. ją su *-gh- turi balt.-sl.-germ.-indoiran.-kelt. kal̃bos], žr. Pokorny IEW I 125t. Balt.-sl. *balź-(e)in- galėtų būti substantyvais virtę adjektyvai – sufikso *-(e)in- vediniai iš verb. (pasiremiant ir apofonija) balt.-sl. *belź- „pūstis, pastorėti“ [jeigu jie darybiškai nesuponuoja subst. balt.-sl. *balźa- (ar su kitokiu kamiengaliu) „tam tikras pastorėjęs daiktas“], plg.: a) pr. *balz-in- = sl. dial. *bolz-ьn- su (adj. resp. subst. < adj.) lie. maĩš-inas „sumišęs, drumzlinas“ (LKŽ VII 751, iš miẽš-ti), mil̃ž-inas (iš *milž-ti = la. mil̂zt „tvinkti, pūstis“) ir kt., toliau, lie. brad-inỹs „tam tikras tinklas“ (iš *bred- „bristi“), čiuž-inỹs „Bettsack, Matratze“ (LKŽ II² 189, iš čiuž-ė́ti) ir kt., b) lie. balž-ien- = sl. dial. *bolz-in-su (subst. < adj.) la. êd-iêns „valgis“ (iš *ēd- „valgyti“) ir kt. Tai, kad subst. < adj. 132 pr. *balz-in- (= sl. dial. *bolz-ьn-) galėtų būti sufikso vedinys iš verb., galbūt remia dar ir pr. pobalso „čiužinys“ (žr.) = *pā̆balzā kurį geriau kildinti iš pr. verb. *pabelz- „pa(si)pūsti, pastorėti“, plg. lie. palaikà „kas pasilikę, palikta“ (LKŽ IX 230) iš palìkti (-liẽka), panarà „botago virvutė“ (LKŽ IX 324) iš panérti „parišti“, pãpampa „kas papampęs“ (LKŽ IX 348) iš papam̃pti ir t. t. Šitaip išeitų, kad pr. *pā̆balzā (pobalso) yra „kas pastorėjęs (pastorinta), pasipūtęs (papūsta)“ > „čiužinys“. Tiesa, Trautmannas (AS 402) mano, kad pr. *pā̆balzā reiškiąs „was unter dem Kissen ist“, tačiau „Kissen“ yra ne *balso (E), o balsinis, t. y. čia lauktume ne pobalso, o *pobalsinis. Žr. dar Toporov PJ I 187t., ESSJ II 183t., Hinze ZfSl XXIX 191t.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Cheung EDIV 13t.; Derksen EDSIL 54t.; Lehmann GED 59t.; Matasović EDPC 70; Matzenauer BKAS 27t.; Hamp LgB I 7tt.; Orel HGE 33t.; Rix LIV 73t.; Smoczyński SEJL 45t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.