Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 345–346 psl.

prawilts

prawilts „verrathen (verraten) – išduotas, apviltas“ III 752 [496] (= ischdůtas VE 314–5) partic. praet. pass. nom. sg. masc.; praet. 3 pl. prowela „verraten wardt – išdavė, apvylė“ I 134 [719], II 134 [1320]. Lytis (III 752) prawilts atspindi pr. (III) *pravilts (su nekirčiuotu pr. *pra- resp. su kirčiuotu šaknies vokalizmu), o lytis (I 134, II 134) prowela – turbūt pr. (I, II) *prōvila [su kirčiuotu *prō-, kuris – vietoj senesnio pr. (*prɔ̄- =) *prā-, žr. s. v. pra] < pr. *prāvilā.
Rekonstruotinas verb. (inf.) pr. (I, III) *pravil-tvei „išduoti (verraten), apvilti (nuvilti)“ < „apvilti (nuvilti)“ = pr. praef. *pra- „pra-, per-“ (žr. pra) + verb. *vil- „apvilti“ < balt. *víl- „norėti, turėti vilties; apvilti“ [> lie. vìl-ti(s) „t. p.“ = la. vìl̂-t/vil-tiês „t. p.“] < verb. balt. *vél-/víl- „norėti ir pan.“ (> lie. vel-mi „ich wünsche, lieber wolle“ ir kt., žr. Būga RR II 53tt., Trautmann BSW 348t., 346 Vasmer ESRJ I 288, Fraenkel LEW 1220 ir liter.) < ide. *u̯el- (: *u̯l̥- „t. p.“ [žr. Pokorny IEW I 1137, 1140 (s. v. 5. u̯el-)].

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Beekes EDG 882; Cheung EDIV 420t.; Derksen EDSIL 514; Lehmann GED 403; Matasović EDPC 411; Matzenauer BKAS 145t.; Mayrhofer EWA II 511t.; Orel HGE 453; Rix LIV 677t.; Smoczyński LAV 294, 297t., SEJL 732, 755; Vaan EDL 687.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.