Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 133–134 psl.

Bartha

Bartha 1326 (SRP I 52) „Barta“ – viena iš 11 Prūsijos žemių (sričių), kurios plotas buvo į rytus nuo Alnos upės (žr. Alna). Ši dk. Bartha (su lo. -a vietoj lauktinos *-o) atspindi pr. (XIII–XIV a.) *Bartɔ̄, t. y. *Bartā, K. Būgos lietuviškai pavadintą Bárta resp. bártai „Bartos prūsai“. Pr. *Bartā pirmąkart (1231 m., žr. SRP I 737) paliudyta (su aplotynintu žodžio galu) Barcia, dėl kitokių Bartos dk. lyčių žr. Būga RR III 118, Toporov PJ I 199t.
Bartos vardo kilmė iki šiol nėra išaiškinta; neabejotinu dalyku laikytinas tik tas, kad šios pr. žemės vardas – giminaitis su lie. (up.) Bártuva ir pan., žr. Būga l. c. (Būgai, jo mintį klaidingai supratęs, dėl bártai „Bartos prūsai“ be reikalo prieštarauja Vanagas 59), Toporov l. c. Yra mėginta lie. (up.) Bártuva, Barỹs ir pan. sieti su s. rus. бара ir kt. (Vanagas 58–59 ir liter.), bet čia neatsižvelgiama į tai, kad šitų sl. žodžių kilmė – dar neišspręstas klausimas (žr. ESSJ I 153–155).
Pr. *Bartā „Barta = bartų žemė“ yra, be abejo, iš upės vardo pr. *Bartā (jis turbūt išnyko dar prieš XIII–XIV a.). Šitas pr. hidronimas su lie. (up.) Bártuva [iš kurš. *Bartava > lie. Bártava; dėl sufikso balt. *-(u)v- : *-av- žr. Mažiulis Blt III 39–41, Vanagas HD 104t.] santykiuoja lygiai taip, kaip, pvz., lie. (up.) *Leitā (> up. Leità, turbūt iš kurš.) su lie. (up.) *Leituvā (> Lietuvà „Litauen“, žr. Mažiulis l. c.). Iš čia matome: kaip lie. (up.) *Leituvā́ resp. (up.) *Leitā́ yra sufiksiniai vediniai iš verb. balt. *lei- „lieti, pilti“ (tuo dabar niekas neabejoja), taip ir lie. (up.) Bártuva [dėl jos žr. dar Vanagas HD 105 (ir 8 išn.)] kartu su pr. (up.) *Bartā laikytini sufiksų vediniais iš verb. balt. *bar-. Pastarasis yra galbūt *„kunkuliuoti, kilti (vandeniui), virti“ (iš čia fleksijos vedinys lie. up. Barỹs) – verbum intensivum iš balt. *ber- „t. p.“ [plg., pvz., balt. *bad- „besti“ (verbum intensivum) – iš balt. *bed- „t. p.“, žr. embaddusisi] < ide. *bher- 134 (: *bhr̥-) „kunkuliuoti ir pan.“ (žr. dar s. v. aubirgo), dėl jo (ide. *bher- „t. p.“) žr. Pokorny IEW I 132t. (s. v. 2. bher-). Žr. dar Birdaw.
Iš to paties ide. *bher- „kunkuliuoti ir pan.“ = *„tam tikru būdu, panašiu į virimą, judėti (judinti)“ galbūt išriedėjo ir balt.-sl. [*ber- „t. p.“ (verbum intensivum) *bar- „t. p.“ >] *bar-šėlti ir pan. ant ko“ (> lie. bár-ti „schelten, schmähen, in Verruf bringen“, s. sl. bra-ti „kovoti“ ir kt.), taip pat kitų kalbų žodžiai – tie, kuriuos pateikia Pokorny IEW I 133–135 s. v. 3. bher-. Bet visa tai yra jau atskirai ir plačiau nagrinėtini klausimai. Taip galvojant, pr. up. *Bartā (> pr. žemė *Bartā „Barta“) bei lie. (< kurš.) up. Bártuva savo pirmykšte reikšme (*„kunkuliuojanti, verdanti, sūkuriuojanti“) yra panaši į lie. (< kurš.) up. Várduva (su Vard- iš *verd- „virti, kunkuliuoti, sūkuriuoti“), kuri ir teka netoliese nuo lie. Bártuva.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.