Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 16–17 psl.

rawys

rawys „grabe (Graben) – griovys“ E 31 = pr. *ravis < *ravas, kurį ir lie. rãvas „t. p.“ bei rẽvas „t. p.“ įprasta laikyti slavizmais (Brückner AslPh XX 494, Trautmann AS 414, Endzelīns SV 238, Milewski Sl. Occ. XVIII 30, Fraenkel LEW 709, Levin SE 98), nors kai kam ir šiek tiek abejotinais (Endzelīns l. c., Fraenkel l. c., Levin l. c.).
Manyčiau, kad pr. *ravas „griovys“ = lie. ravas „t. p.“ yra baltiškos kilmės žodžiai – iš balt. dial. *ravas „t. p.“, kartu su sl. *răvas „t. p.“ (> sl. *rovъ „t. p.“ > s. sl. rovъ „t. p.“ ir kt.) suponuojančio subst. (o-kamienį, masc.) balt. (dial.)-sl. *ravas „t. p.“ (plg. Būga RR I 529, Vasmer ESRJ III 488) greta subst. balt. (dial.) *revas „t. p.“ > lie. dial. rẽvas (riãvas) „t. p.“; pastarasis 17 bent jau kai kuriose lie. šnektose (žr. jo geografiją LKŽ XI 498) gali būti ne iš lie. rãvas „t. p.“, o iš balt. dial. *revas „t. p.“, plg. dar hidronimą (!) lie. (up.) Rẽvas (Šakių raj., Zarasų raj. ir kt.).
Subst. balt. (dial.)-sl.*ravas/*revas „griovys“ yra iš (subst.) *„(iš)kasimas, (iš)rausimas“ – fleksijos vedinys iš verb. balt.-sl. *reu-/*rau- „kasti, rausti“, turėjusio lytį verb. (inf.) *rū- „t. p.“. Šis balt.-sl. verb. slypi žodžiuose la. rev-êt /rav-êt „jäten“ (žr. ME III 515 resp. 492), lie. rav-ė́ti „t. p.“, ráu-ti „traukti, plėšti, rauti“ = la. raû-t „t. p.“, lie. (subst.) rū-tìs „rūsys“ (LKŽ XI 1035), rū-sìs „t. p.“ (LKŽ XI 1017) ir pan., (sl. *rū- >) rus. ры-ть „kasti, rausti“ ir kt. (dėl medžiagos žr. dar, pvz., Trautmann BSW 247, Fraenkel LEW 708 s. v. v. ráuti, raũsti 2.). Subst. (o-kamienį) balt. (dial.)-sl. *ravas/*revas „(iš)kasimas ir pan.“ dėl tos darybos plg., pvz., su balt. (verb. *sreu-/*srau- „tekėti“/*sru- ) subst. *sravas/*srevas „tekėjimas“ > lie. srãvas/(sriãvas) srẽvas (žr. LKŽ XIII 571, 577, 580, plg. Būga RR II 508t.).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Derksen EDSIL 439; Smoczyński SEJL 505.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.