Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 17–18 psl.

reddau

reddau „ falsche – apgaulingą“ III 6916 [4527] (= falschiwa „apgaulingą, falšyvą“ VE 291) – sk.: reddan adj. acc. sg. masc. = pr. *redan.
Adj. (o/ā-kamienį) pr. *reda- „apgaulingas“ mėginta gretinti su lie. rẽtas „selten, undicht“ = la. re̹ts „t. p.“, la. rēds „undicht“ ir rēns (< *rēdns) „t. p.“, be to, su sl. *rēda- *rědъkъ „retas“ (> s. sl. rědъkъ „t. p.“ ir kt.); o juos visus įprasta sieti su verb. ide. *er(ə)- „ardyti, irti“ (> lie. ar-dýti „trennen, spalten“ ir kt.). Žr. (resp. plg.) Trautmann BSW 12, ME III 514t., 518 (s. v. II rēds), 520 (s. v. rē̹ns), Endzelīns SV 238, Vasmer ESRJ III 458t. (ir liter.), Pokorny IEW I 333, Fraenkel LEW 723t., Karulis LEV II 114t., 116.
Manyčiau, kad adj. pr. *reda- „apgaulingas“ yra iš adj. *„suktas“ (plg. adj. lie. sùktas „…apgaulingas“) < *„susisukęs, (su)suktas“ (plg. s. v. ranctwei); iš panašios reikšmės turbūt išriedėjo ir kitų minėtų balt. ir sl. žodžių reikšmė „retas (netankus)“, plg., pvz., lie. (Ds): rẽtas (netánkus) mìškas18 kreĩvas mẽdisretame miške auga dažniau kreivi (susisukę) medžiai“. Taigi adj. pr. *reda- ir adj. ryt. balt. (dial.)-sl. *rēda- galėtų būti iš *„(su)suktas“ – vediniai iš verb. balt.-sl. dial. *red-/*rēd „sukti“ < *()red- „t. p.“ greta lyties verb. balt.-sl. (dial.) *()ret- „t. p.“ > *ret- „t. p.“ adj. lie. rẽtas = la. rets.
Verb. balt.-sl.*()red-/*()ret- „sukti“ – sufiksų *-(e)d-/*-(e)t- [plg. verb. balt. *(s)k-ed-/*(s)k-et-, žr. Urbutis BEE I 84] vediniai iš verb. ide. *u̯r-/*u̯er- „sukti, lenkti“ (dėl jo žr. Pokorny IEW I 1152tt.). Plg. dar s. v. rānctwei.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.