Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 18–19 psl.

redo

redo „vorch (Furche) – vaga“ E 240 nom. sg. fem. = pr. *rēdɔ̄, t. y. *rēdā; tai, kad jis buvo su pr. *-ē- (o ne su pr. *-e-), 19 manyčiau, rodo parašymas pr. (E 240) redo (o ne *reddo). Dėl šios priežasties ir Bretkūno raštų žodis reda „vaga“, kuris yra prūsizmas (žr., pvz., Fraenkel LEW 711 s. v. rėda ir liter.), skaitytinas (lie.) rėda (žr. jau Būga Aist. St. 62).
Pr. (E 240) redo buvo mėgintas gretinti (kitaip negu Trautmann AS 414) su ags. wrōtan „knisti“ ir kt. (Lidén KZ LVI 218tt., plg. Pokorny IEW I 1163 s. v. 7. u̯er-) arba su la. rē̹da „Rand“ (Mikkola AslPh XXXIX 140). Tačiau tais gretinimais abejojo Endzelīns SV 238 („bez drošas etimoloģijas“), Fraenkel l. c.
Manyčiau, kad Lidéno (l. c.) hipotezė turi racionalų grūdą, tik ji nebuvo plačiau pagrįsta istorinės žodžių darybos aspektu. Subst. (fem.) pr. (E) *rēdā „vaga“ = „arklo išrėžtas (ariant) dirvoje griovelis“ galėtų būti iš subst. „tai, kas išrėžta“ = *„išrėžtumas“ adj. (fem.) balt. dial. *rēdā „išrėžta“ (plg., pvz., lie. adj. geltà „geltona“ subst. geltà „geltonumas“, žr. Skardžius ŽD 37), kurį turbūt suponuoja ir subst. (fem.) la. dial. rē̹da „Rand“ (< *„tai, kur tarsi atrėžta kas nuo ko“), plg. Mikkola AslPh XXXIX 139t., StB III 131t.
Tas adj. (o/ā-kamienis) balt. dial. *rēda- „(iš)rėžtas“ laikytinas fleksijos vediniu iš verb. balt. dial. *rēd-/*red- „rėžti“ [plg. adj. ryt. balt. (dial.)-sl. *rēda- „(su)suktas“ darybą s. v. reddau] < verb. ide. (dial.) *u̯red-/*u̯rēd- „t. p.“ (dėl jo žr. Pokorny l. c.).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 107.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.