Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 39–40 psl.

sackis

sackis „harcz (Harz) – sakai“ E 598 nom. sg. masc. = pr. *sakis < *sakas „t. p.“. Jis kartu su lie. sãkas „t. p.“ (nom. sg. masc.) resp. sakaĩ „t. p.“ (pl. tantum), la. (Vak. Kuršas) saki „t. p.“ (pl. tantum), sl. *sokъ „sultys, syvai“ (> s. sl. *sokъ „t. p.“ ir kt.) yra iš subst. (o-kamienio, nom. sg. masc.) balt.-sl. *sakas „sultys, syvai“ (plg. Trautmann BSW 248) < ide. *sokos „t. p.“ (> gr. ὀπός „t. p.“, plg. Pokorny IEW I 1044, Frisk GEW II 405t.).
Subst. ide. *sokos „sultys, syvai“ yra matyt iš adj. *sokós „(nu)tekantis, senkantis“ – fleksijos vedinys iš verb. ide *sek- „(nu)tekėti, sekti (slūgti)“ (plg. Būga RR II 583, taip pat: V. Machek. Studie o tvořeni vyrazů… Praha 1930, p. 54), kuris galėtų būti ir verb. ide. *sek- „t. p.“ (dėl jo žr. Pokorny IEW I 894t. s. v. 1. sek-), dėl kontaminacijos su verb. ide *sek- „eiti (bėgti, slinkti, tekėti ir pan.) iš paskos“ perdirbtas (bent jau atskiruose ide. dialektuose) į verb. ide. (dial.) *sek- „(nu)tekėti, sekti (slūgti), (nu)slinkti“ (plg. Būga l. c.).
To verb. ide. *sek- (resp. *sek-) „(nu)tekėti, sekti (slūgti)“ veldiniai – lie. sèk-ti (señka praes.) „t. p.“, la. *sek-t „t. p.“ ( subst. la. sek-le „sekluma“ ir kt.), sl. (su paradigmai apibendrintu infiksiniu *-n-) *sęk- „t. p.“ (> lenk. siąk-nąć „t. p.“ ir kt.), s. ind. á-sak-raḥ „nesenkantis (nicht versiegend)“, gr. ἔ-σκ-ετο „nuseko“ [čia gr. -κ- galėtų būti ne tik iš ide. *-k-, bet ir iš ide. *-k-, plg., pvz., gr. λύκος su -κ- < ide. *-k- (Pokorny IEW I 1178)].
Prie to, kas pasakyta, reikia pridurti, kad yra subst. la. dial. svakas (pl. fem.) „sakai“ (ME III 1142), sve̹ki (pl.) „t. p.“ (ME III 1148) ir pan., dėl kurių net ir substantyvo lie. sãkas „sakai“ (ir kitų jo giminaičių, žr. anksčiau) segmentas s- kildinamas iš ide. *su̯- [Pokorny IEW I 1044: *s()- resp. iš (labializuoto) ide. *so- (Gamkrelidze-Ivanov IJI I 123)]. Tačiau nereikia užmiršti, kad subst. la. dial. svak-/svek- „sakai“ kilmė iš tikrųjų nėra išaiškinta (žr. Būga RR II 583, Fraenkel LEW 757 s. v. sakaĩ).
40 Man rodos, kad tie la. dial. substantyvai yra ne ide., o la. dial. padarai [lie. svekas „sakai“ – latvizmas (LKŽ IX 306: iš Miežinio žodyno!)]: la. dial. sak- „sakai“, kontaminuojamas su verb. la. sùk-ties „sunktis“ [tokio tipo posakyje kaip „sakai sunkiasi (iš medžio)], bus davęs la. dial. svak- „sakai“, o pastarasis iš kontaminacijos su verb. la. *sek- „(nu)tekėti…“ (žr. anksčiau) virto į la. dial. svek- „sakai“. La. dial. sviis „sakai“ (ME III 1157 s. v. I svik̦is) yra taip pat la. dial. inovacija (bet apie tai – kitąkart).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Beekes EDG 1093; Demiraj AE 181t.; Derksen EDSIL 459.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.