Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 38–39 psl.

abasus

abasus „wayn (Wagen) – vežimas, ratai“ E 294 = *abazus nom. sg., abbas „wagen – t. p.“ GrG 42 = *abazs (ar be galūnės), abbas „wagin – t. p.“ GrA 63, abbas „currus – t. p.“ GrF 62. Pr. *abazus resp. *abazs (< *-as) kartu su lie. ãbazas „kariuomenės stovykla“ įprasta kildinti iš lenk. obóz „t. p.“ (gretinant ir su rus. обозъ „gurguolė“), – Bezzenberger GGA (1874) 1235, Trautmann AS 295, Endzelīns SV 135 (nurodantis dar ir lie. abazė̃lis „rogelės“). Betgi nepaaiškinama, kaip iš lenk. „kariuomenės stovyklos“ (ar iš rus. „gurguolės“) atsirado pr. „vežimas“. Visų pirma reikia pasakyti, kad lie. ãbazas (abãzas) reiškia ne vien 1) „kariuomenės stovyklą“, bet ir 2) „būrį, gaują“, 3) „vežimą (kareiviams ar jų mantai vežti)“ LKŽ I 3. Iš panašios į pastarąją reikšmę, t. y. maždaug iš lie. ãbazo 3 bus išriedėjęs ir lie. abaz-ė̃lis „rogelės (ant kurių uždedamas vežamo rąsto galas)“ (LKŽ I 3): „rogelės“ < *„vežimėlis“, plg. Būga RR II 653, 689, kuris pateikia abazė̃lį „vaikų rateliai, vežimėlis“ Nm [bet tokios reikšmės nenurodo nei paties Būgos Žodynas (žr. Būga RR III 285), nei LKŽ I 3]. Taigi nagrinėjamajam pr. žodžiui artimiausi yra lie. ãbazas 3 ir abaz-ė̃lis, kurie, be to, ir sutinkami, rodos, tik 39 Užnemunėje (buv. sūduvių krašte!) bei jos kaimynystėje (LKŽ I 3). Pagaliau ir lie. ãbazo 2 reikšmė išriedėjo galbūt iš „vežimo“, plg. lie. ãbazas vaikų̃ = vežìmas vaikų̃ „būrys vaikų, daug vaikų“ Ds. Tiek pr. „vežimas, Wagen“, tiek ir panašiõs reikšmė̃s lie. ãbazas yra skolinys ne iš lenk. obóz „kariuomenės stovykla“, o iš lenk. (ar rus.) *obozъ „vežimas“ (plg. Būga l. c.) Pirmykštė žodžio vak. sl. (bei ryt. sl.) *obozъ < *obvozъ reikšmė galėjo būti maždaug „vežimas (nomen actionis)“, iš kurios atsirado: 1) „vežimas (nomen actionis)“ > „vežimas = Wagen“ (plg. lie. vežìmas „das Fahren“ > vežìmas „Wagen“) ir 2) „vežimas (nomen actionis)“ > „gurguolė“ > „kariuomenės stovykla“; pastarosios reikšmės slavizmas yra lie. ãbazas 1. Prūsų lietuvių ir kaimyninėse žemaičių šnektose (žr. LKŽ I 3, čia nurodomi ir Daukanto raštai) sutinkamas dar ãbažas (abazo 1 ir 2 reikšme), kurio -ž- yra turbūt pakeistas senesnis -z-. Vietoj pr. abasus E norėtųsi laukti *abas(i)s, plg. ir lie. ãbazas; Pauli (KSB VII 178) jį ir laiko o-kamieniu žodžiu. Tačiau pr. abasus galėjo būti u-kamienė inovacija (plg. lie. abazausp LKŽ I 3 s. v. ãbazas) arba – iš tokių šnektų, kuriose -as > -us, plg. la. dial. kaklus (: kakls) ir kt., lie. dial. béržus (: béržas) ir kt., pr. raugus E (: lie. ráugas), žr. Endzelīns SV 135, LeGr 50, LVG 79.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Eckert Blt XXX (1) 49.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.