Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 64–65 psl.

sarote

sarote „carpe (Karpfen) – karpis“ E 576 nom. sg. fem. = pr. *zarɔ̄tē, t. y. *zarātē. Vok. (E 576) carpe „t. p.“ yra v. v. ž. karpe „t. p.“ (Trautmann AS 419) = v. v. a. karpe „t. p.“ (Lex 104 s. v. karpfe).
Pr. E 576 žodis buvo mėgintas gretinti su lie. žarótas „schimmernd“ [Berneker PS 318 (rašoma su klaustuku), Trautmann l. c.], lie. žariúoti „feurig schimmern“ Endzelīns SV 242); bet iš tų gretinimų visai nepaaiškėja pr. žodžio daryba – pagrindinis jo etimologijos klausimas. 65 Hipotezė, šį pr. žodį laikanti giminaičiu su rus. шаран „sazanas jauniklis, karpis“ ir kt. (Machek ZslPh XIX 65, jam atsargiai pritarė Fraenkel LEW 1290), yra nepatikima (žr. Vasmer ESRJ IV 407t.).
Subst. (ē-kamienis) pr. (E) *zarātē „karpis“ yra spalvinės kilmės žodis (plg. Endzelīns l. c.) – fleksijos vedinys iš adj. (ā-/o-kamienio) pr. *zarātā- (*zarāta-) „(žuvis) turinti žėrėjimo“ (plg. s. v. glumbe), o šis – sufikso *-(ā)tā- vedinys iš subst. pr. *zarā „žėrėjimas“ [< balt. dial. *źarā́ „t. p.“ > lie. žarà „Röte (am Himmel)“] verb. balt.(-sl.) *źer- „žėrėti“ (žr. s. v. sari). Dėl tokio adj. pr. *zarāta-/*zarātā- darybos plg., pvz., lie. adj. áudrotas (áudrota) „audringas“ ( subst. áudra „audra“) ir kt. darybą (žr. Skardžius ŽD 342t.).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Blažek, Čeladín, Běťáková Blt XXXIX (1) 117.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.