Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 95–96 psl.

semen

semen „somen (Samen) – sėkla“ E 256 nom.(-acc.) sg. neutr. = pr. *sēmen < subst. (neutr.) balt. *sēmen „sėjimas (sėja); sėkla“, iš kurio išriedėjo lie. subst. lytys: (masc., sg.) sėmuõ „lino grūdas, sėkla; sėkla, grūdas; sėja, sėmenija (laikas sėti)“ (LKŽ XII 367) bei (masc. resp. fem. pl.) sė́menys „linų sėklos, grūdai; sėja, sejimas“ (LKŽ XII 358t.), be to, (fem.) sė́men-ija „tinkamas laikas sėti“ (LKŽ XII 357t.), (fem.) sė́men-ė „sėja (sėjimas)“ (LKŽ l. c.) ir kt.; žr. dar semeno.
Subst. (neutr.) balt. *sēmen „sėjimas; sėkla“ (> est. sēmen „t. p.“, suom. siemen „t. p.“) = balt.-sl. *sēmen „t. p.“ (> s. sl. sěmę „sėkla“ ir kt.), kuris gali būti perdirbinys iš seniausio subst. (neutr., nom.-acc. sg.) balt.-sl. *sēmin „t. p.“ [plg. subst. (neutr.) balt. *veser „pavasaris – vasara“ – matyt vietoj seniausio balt. *vesir „t. p.“, žr. s. v. dagis] < subst. (nom.-acc. sg. neutr., nomen actionis) ide. *sē-mn̥ „sėjimas (sėja)“ > lo. sēmen „sėkla“ (su -men, bent jau nom.-acc. sg. lytyje galinčiu būti iš *-mn̥) resp. [su perdirbtu *-mn̥, plg. ide. (neutr., nom.-acc. sg.) *sē-mn̥ > balt. (neutr.) *sē-min *sē-men lie. (masc.) sė-muõ] s. v. a. (masc.) samo „sėkla“ ir kt.
96 Subst. (nom.-acc. sg. neutr., nomen actionis) ide. *sē-mn̥ „sėjimas (sėja)“ – sufikso *-mn̥ vedinys iš verb. ide. *sē- „sėti“ [dėl jo žr. Pokorny IEW I 889tt. s. v. 2. sē(i)-], plg., pvz., verb. ide. *bher- „nešti“ subst. ide. dial. *bher-mn̥ „nešimas“ (neutr., nomen actionis), iš kurio išriedėjo, pvz., (su pridėtu *-t) subst. (neutr., nom.-acc. sg.) gr. *φερματ „t. p.“ > φέρμα „našta“.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Derksen EDSIL 446; Larsson FsKlingenschmitt 371; Kloekhorst EDHIL 695; Lehmann GED 290; Matasović EDPC 336; Orel HGE 328; Rix LIV 517t.; Smoczyński SEJL 542, 545; Vaan EDL 557; Witczak ABSl XXV 8, 20.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.