Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 111–112 psl.

singslo

singslo „teyg (Teig) – tešla“ E 337 nom. sg. fem. Hipotezė, kad jis taisytinas į *snigslo ir sietinas su s. ind. snih-yati „wird feucht, klebrig“ ir pan. (Bezzenberger GGA 1874, p. 1248, Trautmann AS 427), yra abejotina (žr. Endzelīns SV 247t.: „bez drošas etimoloģijas“); be to, s. ind. sinh-yati (ir pan.) neatskirtinas, pvz., nuo lie. snìg-ti „schneien“ (Mayrhofer KEWA III 534t. s. v. snihyati), kuris vargu ar suponuoja, kad čia buvęs verb. pr. *snig- „snigti“ (< balt. *snig- „t. p.“).
Atsargiai galima būtų spėti, kad pr. žodis E 337 = pr. *zinkslɔ̄, t. y. *zinkslā „t. p.“ yra iš (subst.) pr. *„žengimas (vaikščiojimas)“ [plg., pvz., (Ds); tešlà jau váikšto „tešla jau kėliasi (rūgsta)“], o šis – sufikso *-slā- vedinys iš verb. pr. *zing- 112 „žengti“ (< balt. *źing-/*źeng- „t. p.“, žr. s. v. saugis); dėl darybos plg., pvz., subst. (deverbatyvą) lie. verkšlà „verkimas“ (Skardžius ŽD 165).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 115; Smoczyński SEB II 449, LAV 338tt.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.