Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 116–117 psl.

sirsilis

sirsilis „horlitcze (Hornisse) – širšė“ E 790 nom. sg. masc. yra turbūt ne i̯o-kamienis pr. *sirsilīs (jį pirmiausia su lie. širšlỹs „t. p.“ gretina Berneker PS 320, Endzelīns SV 248), o o-kamienis pr. *sirsilis < *sirsilas = lie. dial. šìršilas (šir̃šilas) „t. p.“ (LKŽ XIV 906), kuris (lie.) turi daugelį sufiksinių variantų – širšuõ, šìršuonas, šìršuonė, šìršuolis (l. c.), šìršelis, širšlỹs, šìršė ir kt. (žr. LKŽ XIV 906–908, Būga RR II 619t.), plg. la. sir̂senis ir kt. (ME III 847), sl. *sьršenь > s. lenk. sierszeń 117 ir kt.). Seniausi iš tų variantų yra matyt lie. širšuõ, šìršė, la. sisen-is, sl. *sьršenь – jie gali suponuoti subst. (-en-kamienį) balt.-sl. *śīrsen- „širšė“ (iš jo gali būti ir lie. šìršė, plg. tai, kas pasakyta dėl lie. omė̃ „instinktas“ apud Skardžius ŽD 76), plg. Trautmann BSW 305t.
Balt.-sl. *śīrsen- „širšė“ yra gretinamas su s. v. a. hornaz „t. p.“ ir kt., lo. crabrō „t. p.“; žr., pvz., Trautmann l. c., Fraenkel LEW 988, Kluge EWDS 317, Pokorny IEW I 576.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Derksen EDSIL 485t.; Nussbaum HH 252, 258; Vaan EDL 140.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.