Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 120–121 psl.

skewre

skewre „suwe (Sau) – kiaulė (patelė)“ E 685 nom. sg. fem. = pr. *skʹaurē, kurį matyt atspindi ir parašymas (apkraipytas) skaura „saw (Sau) – t. p.“ GrG 45, „sus – t. p.“ GrF 39 bei skawra „sau (Sau) – t. p.“ GrA 19. Plg. dar pr. (vv.) Skeurekaym „Kiaulės kaimas“ (Gerullis ON 161).
Pr. *skʹaurē „kiaulė“ turbūt giminiuojasi su lie. kiaũlė „t. p.“ (plg. Trautmann AS 429, Būga RR I 296t., Endzelīns SV 249, Sabaliauskas LKK X 176t.); tačiau pastarojo giminyste su la. cũka „t. p.“ (Būga l. c., Karulis LEV I 183) reikia labai abejoti (žr. Trautmann l. c., Endzelīns l. c., ME I 298 s. v. cũka, Būga RR II 294). Tiesa, lie. kiaũlė mėgintas gretinti su serb.-chorv. čula „название игры в свинку“ (Bezlaj Blt X 29).
Gretinimui pr. *skʹaurē su lie. kiaũlė kliūtis yra jų daryba – iki šiol neišspręsta pagrindinė jų etimologijos problema. Esu 121 linkęs spėti, kad lie. kiaũlė yra iš ekspresyvinio subst. mob. (fem.) *kjaulē „ta, kuri aplėpausė“ (ar pan.) – fleksijos vedinys iš adj. (ā/o-kamienio) balt. dial. *kjaulā-/*kjaula- „aplėpausė/aplėpausis“ (dėl darybos plg. s. v. glumbe) < adj. balt. dial.-sl. *keulā-/*keula- „t. p.“ (> adj. sl. *čula-/*čulъ, dėl jo žr. ESSJ IV 132) < (adj.) balt.-sl. *(s)keulā-/*(s)keula- „ta/tas, kuris tarsi su atpjautomis (atsiknojusiomis) ausimis“ < *„ta/tas, kuris atpjautas, atsiknojęs“, o šis – sufikso *-la-/*-lā- vedinys iš verb. balt.-sl. *(s)keu- „(at)pjauti, (atsi)knoti ir pan.“ (dėl jo žr. s. v. stuckis).
Panašiu būdu ir subst. pr. *skʹaurē „kiaulė“ < vak. balt. *skeurē „t. p.“ galėtų suponuoti adj. balt. dial. *skeurā-/*skeura- „ta/tas, kuris atpjautas, atsiknojęs“ – sufikso *-ra-/*-rā- vedinį iš minėto verb. balt.-sl. *(s)keu- „(at)pjauti, (atsi)knoti ir pan.“.
Dėl tų adj. (o/ā-kamienių) balt.-sl. *(s)keula-/*(s)keulā- ir *(s)keura-/*(s)keurā- darybos, kuri yra didžiai sena, plg. Skardžius ŽD 163 (sufiksas *-la-/*-lā-) resp. 299 (sufiksas *-ra-/*-rā-).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 117.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.