Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 131 psl.

slidenikis

slidenikis „leethund (Leithund) – pėdsekys šuo“ E 701 nom. sg. masc. = pr. *slīdenīkis (ar *slĭdenīkis) < *slīdenīkas „t. p.“ – sufikso *-enīk- (plg. scalenix, žr.) vedinys iš verb. pr. *slīd-/*slid- „sekti, slinkti, šliaužti“ < balt.-sl. *sl(e)id- „t. p.“ > lie. slýsti (slýd-) „šliaužti (slidžiu paviršiumi)“ (LKŽ XIII 29), adj. lie. slid-ùs, subst. la. sliẽd-e „pėdsakas“, s. sl. slědъ „t. p.“ ir kt. (Trautmann BSW 269, Vasmer ESRJ III 668, Fraenkel LEW 830, 833, Stang LS 50).
Hipoteze, kad pr. (E 701) slidenikis – skolinys iš lenk. ślednik „Spürhund“ (T rautmann AS 431, Milewski Sl. Occ. XVIII 30, 43), reikia abejoti (Endzelīns SV 251).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.