Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 173 psl.

swestro

swestro „swester (Schwester) – sesuo“ E 174 nom. sg. fem., turintis iš vok. swester perimtą -w- (plg. Trautmann AS 443, Fraenkel LEW 777), yra pr. *sestrɔ̄, t. y. pr. *sestrā su įterptiniu *-t- (plg. sl. *sestra „t. p.“), kurį kildinti iš vok. swester „t. p.“ bei lenk. *siestra „t. p.“ (Trautmann l. c., Fraenkel l. c.) nėra reikalo.
Pr. (E) *sestrā „sesuo“ < pr. *sesrā „t. p.“ – formanto * išplėstas K-kamienis pr. *sesr-/*seser- „sesuo“ (plg. lie. dukrà „duktė“ < *duktrā „t. p.“ *duktr-/*dukter- „t. p.“ Skardžius ŽD 45)< balt. *sesōr (nom. sg. fem.)/*seser- „t. p.“, dėl kurio tolimesnės kilmės žr., pvz., Fraenkel LEW 777t., Pokorny IEW I 1051.
Pastaba. Manyčiau, kad lytis schostro „Schwester – sesuo“ GrA 70, „soror – t. p.“ GrF 69 nėra grynai lenkiška (sic Trautmann 422, Endzelīns SV 244, Mažiulis PKP 60), o atspindi pr. *sestrɔ̄ (t. y. *sestrā), smarkiai paveiktą lyties lenk. śiostra.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Adams DTB 661; Beekes EDG 436; Derksen EDSIL 445; Lehmann GED 336t.; Matasović EDPC 364; Mayrhofer EWA II 796; Orel HGE 395; Smoczyński SPJ 159, DL 203; Vaan EDL 576t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.