Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 182 psl.

tallokinikis

tallokinikis „vrier (der Freie) – laisvasis (ne baudžiauninkas)“ E 408 nom. sg. masc. – „bez drošas etimoloģijas“ (Endzelīns SV 262 ir liter., plg. Trautmann AS 445, Fraenkel LEW 1053). Manyčiau, kad jis taisytinas į *tallkinikis = pr. *talkinīkis < *talkinīkas „t. p.“ ir yra sufikso *-inīk- vedinys matyt iš subst. pr. *talkā „laisvas (ne priverstinis) darbas, talka“ < balt. *talkā „t. p.“ (> lie. talkà = la. tàlka) = balt.-sl. *talkā „t. p.“ (> lenk. tłoka ir kt.), dėl kurio žr. Trautmann BSW 322, Fraenkel l. c., Vasmer ESRJ IV 73. Subst. balt.-sl. „talka“ gali būti iš *„kūlimas (kūlimo talka)“ – fleksijos vedinys iš verb. balt.-sl. *telk-/*tilk- „kulti, mušti“ (žr. s. v. tlāku), plg. PKP II 202, išn. 608.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 129


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.