Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 50–51 psl.

aglo

50 aglo „reyn (Regen) – lietus“ E 47 nom. sg. fem. = *aglā (t. y. *aglɔ̄). Linkstama skaityti *aglu ir sieti su gr. ἀχλύς „tamsa, debesis“, suponuojant ide. *aghlu, – Pauli KSB VII 159; Walde-Pokorny WIS I 41; Fraenkel Balt. Spr. 35; Meid IF LXIII 9; Hamp KZ LXXIV 127–9; Frisk GEW I 202. Bet tokia etimologija yra abejotina (žr. Endzelīns SV 137, Mažiulis ZfSl XIX 212tt.). Manau, kad pr. aglo yra ā-kamienis*aglā (= *aglɔ̄) nom. sg. fem. (plg. Endzelīns l. c.), kuris reiškė ne „lietų“ = „lijimą“ (tam buvo pr. suge, žr.), o greičiausiai „lietų“ = „smarkų (bei audringą) lietų“ (= „smarkų lijimą“); plg. greta lie. žem. lytùs „lietus“ = „lijimas“ egzistuojančius lie. žem. bañgas „lietus“ = *„smarkus (bei audringas) lietus“ ir bangà „t. p.“, kurie (dėl etimologijos žr. Urbutis BEE I 101tt.) yra substantyvais (adjektyviniais abstraktais) virtusios atitinkamos (t. y. o- resp. ā-kamienės) lytys adjektyvo *banga- „smarkus, audringas“ = bañgas „audringas“ (LKŽ I² 645). Pr. *aglā „smarkus lietus“ yra turbūt iš „smarkuma(s)“ (plg. lie.: kad ušė̃jo smarkumà [sc. lietaus], tai tuõj pérlijo „kad užėjo smarkus lietus, tai tuojau perlijo“ Ds) – substantyvu (deadjektyviniu abstraktu) virtusi fem. (t. y. ā-kamienė) lytis adjektyvo vak. balt. *agla- „smarkus“ (plg., pvz., s. v. garian). Šitas adj. yra iš *„(smarkiai) varytas, varomas“ – sufikso *-la- vedinys iš balt. *ag- „varyti“ (resp. „smarkiai varyti)“ (: s. ind. ajirá- „greitas, staigus“ < *agi-la-, vedinys iš *ag- „varyti“), plg. lie. dẽglas = la. de̹gls „t. p.“ [< „(tarsi) apdegintas“], s. sl. gnilъ „supuvęs“ ir pan.; to paties balt. *ag- „varyti“ vediniu laikytinas dar lie. ag-nùs „smarkus, greitas“ = la. ag-ns (kitaip Fraenkel LEW 2 ir liter.). Balt. *ag- „varyti“ < ide. *ag- „t. p.“ > s. isl. ak-a „vežti“, s. ind. áj-ati „(jis) varo“, gr. ἄγ-ω „vedu, varau“, lo. ag-ō „varau, vedu“ ir kt. (Pokorny IEW I 4–6). Iš to paties ide. *ag- turime ir ide. *ag- + *-s- > *aks- „ašis“ > balt. *aśsi- > *aśi- (žr. s. v. assis). Pastaruoju atveju šaknies ide. *ag- „varyti 51 ir pan.“ guturalio evoliucija baltų (ir ne vien baltų) kalbose nė kiek netrukdo nagrinėtąją balt. *ag- (pr. *ag-lā, lie. ag-nùs = la. ag-ns), turinčią neasibiliuotą ide. *-g-, vesti iš tos pačios ide. *ag- „varyti ir pan.“, žr., pvz., Georgiev Issl. 28–57. Pr. aglo etimologiją kiek kitaip aiškinau ZfSl XIX 212–214.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Beekes EDG 184; Lehmann GED 10t.; Matzenauer BKAS 17; Mažiulis Blt XXVII (2) 58.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.