Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 189–190 psl.

teisi

teisi „Ehre – garbė“ III 9111 [5725] (= garbe „garbę“ VE 399) nom. sg. fem.; gen. sg. (fem.) teisis „ehren (Ehre) – garbė̃s“ III 8726 [5530] (= czesties VE 3723); acc. sg. (fem.) teischin (sk. teisin) „ehr (Ehre) – garbę“ III 5316–17 [3716] (= garbe „garbė“ VE 2114), teisin „Ehre – t. p.“ III 578 [3913] (= garbes „garbė̃s“ VE 235), „ehre (Ehre) – t. p.“ III 6912 [4524] (= garbes „garbė̃s“ VE 2822), „Ehre – t. p.“ III 9111 [5725] (= garbe „garbę“ VE 399), „preyß – t. p.“ III 1335 [8112] (čia vok. preyß = Preis „Ruhm – garbė“ Paul DW 460).
Turime subst. (nom. sg. fem., matyt ē-kamienį) pr. (III) *teisi „garbė“ (su *-i < * < *) < pr. *teisē „garbingumas“ < *„tiesumas“, laikytiną fleksijos vediniu iš adj. pr. *teisā-/*teisa- „tiesus“ [plg., pvz., lie. adj. plikà (plìkas) subst. plìkė „plikumas“] < adj. balt. *teisā-/*teisa- „t. p.“ (> lie. tiẽsas „t. p.“ LKŽ XVI 186), iš kurio – ir subst. lie. tiesė̃ „dešinioji ranka“ (LKŽ XVI 188). Iš to paties adj. balt. *teisā-/*teisa- „tiesus“ atsirado subst. (fem.) balt. dial. *teisā „tiesumas“ (> lie. tiesà „Wahrheit“ = la. tìesa „das Recht…“, dėl semantikos žr. Būga RR I 109t.), plg., pvz., lie. adj. geltà/gel̃tas „geltonas“ subst. geltà „geltonumas“.
Adj. balt. *teisa- (*teisā-) „tiesus ir pan.“ matyt suponuoja adj. (o/ā-kamienį) balt.-sl. *teisa- „t. p.“ > sl. *teisa- „tiesus, lygus, 190 vienodas; ramus (vienodai besielgiantis), tylus“ (plg. ME IV 124 ir liter., Endzelīns SV 264, Vasmer ESRJ IV 63 ir liter., Fraenkel LEW 1074).
Adj. balt.-sl. *teisa- „tiesus ir pan.“ gali būti vedinys iš verb. balt.-sl. *teis- „tiesti ir pan.“, iš kurio bus išriedėję lie. tiẽs-ti ir kt., tais-ýti, la. tàis-ît, rus. теш-ить „raminti (tildyti)“ ir kt. (žr. Vasmer l. c., Fraenkel l. c.). To verb. balt.-sl. *teis- tolimesnė kilmė neaiški.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 132.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.