Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 194–195 psl.

tīrts

tīrts „dritte (dritter) – trečias“ III 297 [2321] (= treczas VE 103), III 451 [3134] (= treczas VE 174), tirts „t. p.“ I 58 [57], tirtis „t. p.“ II 58 [116] num. ord. nom. sg. masc.; nom. sg. fem. tirti „dritte – trečia“ III 514 [3522] (= treczias VE 203 nom. sg. masc.); dat. sg. (masc.) tīrtsmu „dritten – trečiam“ III 6113 [4116] (= trecza „trečio“ VE 255), III 634 [4126] (= treczeme „trečiame“ VE 2516), III 10518 [671]; acc. sg. (masc.) tirtin „dritte – trečią“ III 3716 [295] (= trecze „trečią“ VE 1320), (fem.) tīrtan „dritten – trečią“ III 433 [3115] (= treczie „trečią“ VE 165), tirtin „t. p.“ I 718 [531], tirtian „t. p.“ III 12712 [792], tirtien „t. p.“ II 719 [1130].
Iš tos medžiagos įprasta atstatyti num. ord. (nom. sg. masc.) vak. balt. *tirtjas „trečias“ (su *tirt- < ide. *tr̥t-), gerokai besiskiriantį nuo num. ord. (nom. sg. masc.) ryt. balt.-sl. *tret(i)jas „t. p.“ (> lie. trẽčias „t. p.“ ir kt.), žr. Trautmann BSW 328, Endzelīns SV 265, Fraenkel LEW 1114t., Stang Vergl. Gr. 282t., Pokorny IEW I 1091, Stang Opusc. 59.
Galima spėti, kad buvo ne vak. balt. *tirtjas „trečias“, o balt.-sl. *tritjas „t. p.“ (plg. gr. τρίτος „t. p.“ ir pan.), perdirbtas į ryt. balt.-sl. *tret(i)jas „t. p.“ (su *tre- pagal *tre-jes „trys“, plg., pvz., Pokorny l. c.); tas balt.-sl. *trit(i)jas matyt ilgai egzistavo vak. balt. dialektuose – jis pagaliau virto į pr. dial. (*tritīs ) *tritis „t. p.“ *trits „t. p.“, kuris, rimuojamas (skaičiuojant dalykus) su num. ord. pr. *ketvirts „ketvirtas“ segmentu *-irt-s, davė (dar prieš XVI a.) num. 195 ord. pr. (kat-mų) *tirtis „trečias“ (= tirtis II 58) resp. *tirts „t. p.“ (= tīrts III 297 ir pan.).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Adams DTB 319t.; Beekes EDG 1502; Demiraj AE 387; Derksen EDSIL 497; Kloekhorst EDHIL 872t.; Kortlandt BF XI (1) 44; Lehmann GED 365t.; Matasović EDPC 390; Mayrhofer EWA I 664t., 675tt.; Orel HGE 427; Smoczyński ABSl XVII 200tt., SBS I 62tt.; SEJL 683, 689t.; Vaan EDL 628t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.