Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 157–158 psl.

brisgelan

brisgelan „czom (Zaum) – kamanos“ E 450 nom.-acc. sg. neutr. = *brizgilan (nekirčiuotas *-gi- parašytas -ge-) : lie. brìzgilas, -aĩ (resp. brìzgilos pl. tantum) „žąslas, -aĩ: apinasris su žąslu; kamanos“ (LKŽ I² 1063t.), kuris sutinkamas Žemaičių, Užnemunės bei Ryt. Prūsijos lie. šnektose ir dėl to gali būti laikomas kuršių-jotvingių-prūsų, t. y. vak. baltų (žr. Mažiulis ZfSl XXIX 166t. ir liter.) substratiniu reliktu (plg. l. c.). Vak. balt. (nom.-acc. sg. neutr.) *brizgila(n) (> pr. *brizgilan = brisgelan E), kaip rodo (vak. balt. >) lie. dial. brìzgilas (jo pirmoji reikšmė – ne kokia nors kita, o „žąslai“, žr. anksčiau), iš pradžių bus reiškęs matyt ne „kamanas“, o „žąslus; kamanas“ < „žąslus“ = „žabojamąsias geležis“ ir dar seniau – „žabojamąjį šakalį, žabą, žagarą“ (plg. žodžių lie. kãmanos ir žabóti etimologijas, žr. Būga RR II 295), atsiradusį iš *„šakalys, žabas“ < *„atraiža, atplaiša“ (žr. toliau). Nors jį, siejant su lie. brìzg-o brìgzti „spurti, irti, plyšti“ (Scheftelowitz IF XXXIII 168, Skardžius ŽD 181, Toporov PJ I 253), kildinti iš „то, что мотается, трепляется“ (Toporov l. c.) ir nėra pãtikima, tačiau jo, kaip sufikso *-il- vedinio „atraiža, atplaiša“, pamatinis žodis šiaip jau galėtų būti verb. balt. *brizg- „raižytis, rėžtis, plyšti“ (> lie. brìgzti „spurti, irti, plyšti“, žr. s. v. braydis). Bet, atsižvelgiant į tai, kad tarp vak. baltų ir slavų esama ekskliuzyvių bendrybių (žr. Mažiulis l. c.), o sl. „žąslai“ yra vedinys iš verb. *bruzd- (žr. toliau), nėra negalimas ir toks spėjimas: vak. balt. *brizgila „žąslai, kamanos“ < „žąslai“ buvo perdirbtas (plg. Endzelīns SV 153, Fraenkel LEW 60) iš vak. balt. *bruzdila- „žąslai“ (< *„šakalys, žabas“ < *„atraiža, atplaiša“), jo šaknį (vokalizmas *-u-!) susiejant su šaknų verb. balt.-sl. *bruzd-/*bruzg- (vokalizmas *-u-!) sinoniminiu (ir ne vien sinoniminiu) variantu – su šaknimi 158 verb. balt.-sl. *brizg- (vokalizmas *-i-!); šitokiam susiejimui, t. y. vak. balt. *bruzd-ila- perdirbimui į vak. balt. *brizg-ila- vienas iš akstinų buvo matyt tendencija *bruzd-ila- šaknies vokalizmą (*-u-) derinti prie sufikso (abstraktesnės morfemos už šaknį!) vokalizmo (*-i-). Šitoks vak. balt. *bruzd-ila- „šakalys, žabas“ < *„atplaiša, atraiža“ būtų sufikso -il- vedinys iš verb. balt.-sl. *bruzd- „raižyti, rėžti“ lie. bruzd-ùklis (*„atraiža“ >) „bruzgulis (pagaliukas kam suveržti, surišti); brizgilas“ (LKŽ I² 1099), sl. *bruzd-ā „atraiža“ > „žąslas“ (> rus. брозд-а „kamanos, žąslai“ ir kt.) : germ. *bruzd- „atraiža, atplaiša“ > „smailuma“ (ags. brord „smaigalys“ ir kt.). Turime verb. ide. dial. *bhr(e)usdh- „raižyti, rėžti“ ide. *bhreu- „t. p.“ (+ *-s- + *-dh-), išplėstą sufikso *-eu- resp. kildintiną iš ide. *bher- „t. p.“ (žr. s. v. brewinnimai). Atrodo, kad tas pats ide. *bhreu- (: *bhru-) „raižyti, rėžti“ slypi ir minėtame verb. balt. *bru-zg- „t. p.“ (žr. s. v. brusgis). Pastaba: tų sinoniminių verb. ide. *bhreu-resp. *bhrei- verb. balt.-sl. *bruzd-/*bruzg- resp. *brizg- papildomąją semantinę distribuciją ir apskritai pačią jų semantinę evoliuciją tiksliau (tiksliai) atsekti yra jau atskirai tyrinėtinas klausimas.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Eckert Blt XXX (1) 58; Matzenauer BKAS 30; Smoczyński SEJL 74.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.