Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 264–265 psl.

wosigrabis

wosigrabis „spilboͤm (Spindelbaum) – ožekšnis (Evonymus)“ E 611 nom. sg. masc. = pr. *(v)ɔ̄zigrabīs = (t. y.) *(v)āzigrabīs „t. p.“ (< „ožkos/ožio skroblas“, žr. toliau). Jo sandas wosi- = pr. *(v)āzi- „ožys; ožka“ (žr. wosee) arba a) yra su jungiamuoju 265 balsiu pr. *-i-, arba greičiau b) atspindi senovinį (i-kamienį) balt. *āźi- [*(v)ɔ̄źi-] „ožys; ožka“ žr. s. v. wosee). Kompozito (E 611) sandas -grabis = pr. *-grabīs suponuoja subst. (o-kamienį) vak. balt. *grabas „skroblas (Carpinus betulus)“, kuris visų gretinamas pirmiausia ir teisingai su sl. *grabъ „t. p.“ (> serb.-chorv. grȁb „t. p.“ ir kt., žr., pvz., Trautmann BSW 94, Būga RR II 103tt., Vasmer ESRJ I 449, Pokorny IEW I 404, Gamkrelidze-Ivanov IJI II 624); tačiau toks gretinimas iki šiol nebuvo tinkamai pagrįstas – nebuvo paaiškinta, kodėl vak. balt. *grabas „skroblas“ turi trumpąjį šaknies vokalizmą, o sl. *grabъ „t. p.“ – ilgąjį.
Manyčiau, kad vak. balt. *grabas „skroblas“ (dėl jo sinonimo žr. stoberwis) yra matyt iš (subst.) *„karpytlapis“ (plg. stuckis, žr.) = *„tas (medis), kurio lapai turi panašumo į daiktą iškrapštytais (išrėžytais) pakraščiais“ (plg. dėl skroblo: „lapai … dvigubai pjūkliškais kraštais“ Navasaitis LM 183) – fleksijos vedinys iš verb. balt.-sl. *grab- (:*grāb-) „krapštyti…“ (žr. s. v. grobis). Panašiai iš verb. balt.-sl. *grāb- (:*grab-) „t. p.“ bus atsiradęs sl. *grābas „skroblas“ > *grabъ „t. p.“; šį kildinti iš ide. *grōb(h)os (būtent su ide. *-ō-, žr. Pokorny l. c., Gamkrelidze-Ivanov l. c.) nematau reikalo (ypač dėl vak. balt. *grăbas „skroblas“).
Kaip nagrinėtieji vak. balt. *grabas/sl. *grābas, panašiai (bet matyt savarankiškai) atsirado maked. γράβιον „tam tikros rūšies ąžuolo mediena“ ir kt. (dėl jų žr. Porzig GIS 220, Vasmer l. c. ir liter., žr. dar Liet. etnogen. 8).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Beekes EDG 284; Blažek LgB IX 55; Larsson NCOP 52; Lašinytė Blt XLII (2) 249; Stundžia BJPM 39, BSI XVIII 196


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.