Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 185–186 psl.

dēigiskan

dēigiskan „milden (freigebig) – dosnus“ III 8316 [5319] adj. acc. sg. (neutr.) pasakyme: esse twaian dēigiskan labban „von deiner milden Guͤte“ (= isch tawa dosnos geribes VE 3523). Kad originalo žodis milden III 8214 [5218] bus reiškęs „dosnus“, plg. Götze FG 160 (s. v. mild „freigebig“), Paul DW 404 (s. v. mild). Endzelyno (SV 157t.) spėjimui, kad dēigiskan taisytinas į *dēngiskan bei sietinas su pr. dengan (žr.), pritarti negalima, – tą gražiai parodė Toporovas (VSJ III 114–116). Pastarasis mokslininkas (l. c.), abejodamas savo paties atsargiai suponuojamu kildinimu pr. dēig-ide. *dheigh- „molį minkyti, lipdyti“, labiau linkęs pr. deig- laikyti skoliniu iš vok. žem. tarmių; bet ir tą pagrįsti nelengva (žr. ir patį Toporovą l. c.). Žr. dar Toporov PJ I 314t. (ir liter.). Iš tikrųjų niekas nekliudo galvoti, kad dēigiskan yra savas (ne skolintinis) žodis. Pr. dēigiskan „milden“ pagrindine reikšme laikyti „mild, švelnus“ (Endzelīns l. c., Toporov l. c.) vargu ar derėtų, – pagrindinė jo reikšmė buvo matyt „freigebig, dosnus“ (žr. anksčiau). Tam, kad šio pr. žodžio reikšmė „dosnus“, suponuojanti turbūt senesnę „švelnus“ (žr. toliau), būtų išriedėjusi iš seniausios *„maišyti molį“ *„minkštas“ (Toporov l. c.), nepritaria ne vien dalykai, nurodomi paties Toporovo (l. c.), bet ir kitų baltų bei slavų kalbų žodžiai „dosnus“ (ne iš „minkštas ir pan.“!): a) lie. dosnùsla. dāsns „dosnus“ ir devîgs „t. p.“ atsirado iš „duoti“, b) s. rus. щедръ „dosnus“ ir kt. < sl. *ščedrъ *sked- yra iš *„skelti“ (Pokorny IEW I 918t., plg. Vasmer ESRJ IV 499); abejojant tuo, kad čia tertium comparationis buvusi reikšmė *„vergeudend, sein Gut zersplitternd“ 186 (Pokorny l. c.), suponuotina tokia minėto sl. žodžio „dosnus“ semantinė raida: *„skelti *„trupinti“ *„smulkinti“ (plg. sorb. aukšt. šćed-rić „trupinti“) *„smulkus“ *„švelnus“ „dosnus“; plg. ir germ.,, pvz., – patį n. v. a. mild „dosnus“ (III 8214), kilusį iš *„trinti“ (Kluge EWDS 478) *„trupinti“ *„smulkinti“ *„smulkus“ „švelnus“ dosnus“. Į tai atsižvelgiant, galima spėti, kad pr. dēigiskan yra vienas iš tokių atvejų, kuriais prūsų kalba, atsiskirdama nuo kitų baltų kalbų, priartėja prie slavų (ir germanų) kalbų. Kitaip sakant, pr. žodžio „dosnus“ semantinė raida galėjo būti panaši į slaviškąją (ir germaniškąją) : pr. dēigiskan „dosnus“, jam suponuojant taisymą *dēigiskan arba metatoniją, yra sufikso -isk- vedinys iš o-kamienio (ar kitokio kamieno) adj. pr. *déiga- (ar *deĩga- < *déig-) „t. p.“ (plg. deiwūtiskan „selig“ : deiwuts „t. p.“), o šis būtų fleksijos vedinys iš verb. pr. < balt. *dēig- resp. *dīg- „smeigti, smaigstyti“ (žr. s. v. v. digno, deickton), t. y. pr. *deiga- „dosnus“ gali būti kilęs iš *„smaigstyti“ *„trupantį daiktą smaigstyti“ *„trupinti“ [plg. lie. pasakymą: nemóki atriẽkti (duonos) – prismaigsteĩ trupinių̃ (t. y. „pritrupinai“) Ds] *„smulkinti“ *„smulkus“ „švelnus“ dosnus“.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 34; Smoczyński LgB I 143tt.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.