Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 186–187 psl.

deickton

deickton „stet (Stätte) – vieta“ III 10114 [6322] acc. sg. – iš *deiktan [PKP II 252t.; dėl vok. stet „Stätte – vieta“ (III 10013) žr., pvz., Götze FG 208 (s. v. stet „Stelle“), Kluge EWDS 741 (s. v. Statt)]; acc. sg. deicton „statt (Statt) – t. p.“ III 11527 [7136] (dėl šio vok. statt „Stelle – vieta“ žr. Götze FG 206 s. v. stat „Ort, Stelle“), deicktan „t. p.“ III 1256 [7716], deickton „etwas – kas nors“ III 9913 [634]; gen. sg. deicktas „t. p.“ III 10313 [656] (= ko kita VE 4917). Pr. *deikta- (neutr. arba masc.neutr., žr. toliau) reikšmė „etwas – kas nors“ (pronominalizuota!) iš tikrųjų buvo matyt „dalykas“ (žr. ir Būga RR II 624 : pr. deickta- „предмет, место“), plg. šio pr. žodžio giminaitį lie. dáiktas pasakyme: daũg daiktų̃ apiẽ taũ girdė́jau „daug dalykų (daug ką) apie tave girdėjau“ Ds. Pr. *deikta- „vieta; dalykas“ : lie. dáiktas „vieta; dalykas, objektas“ (Būga RR II 392, 624, LKŽ II² 218tt. ir daĩktas), la. daîkts „dalykas, daiktas, įrankis“ (ME I 431). Pr. deikta-: lie-la. daikta- plg. su lie. kiẽmas : káimas ir kt. 187 (Būga RR II 624). Nagrinėjamasis pr. ir lie.-la. žodis yra sufikso -ta- vedinys iš balt. *dēig- „smeigti“ (resp. *dīg- „t. p.“, žr. s. v. digno), žr. Trautmann AS 318, Walde-Pokorny WIS I 832t., Fraenkel LEW 79, Pokorny IEW I 244, plg. ir Endzelīns SV 158; šitokia etimologija labai abejojo Būga (RR II 252, plg. ir Skardžius ŽD 322, Trautmann BSW 49t.), bet toms abejonėms nėra pamato (žr. Fraenkel l. c., Toporov PJ I 316, plg. Endzelīns l. c.). Balt. *de(a)ig-ta- *de(a)ikta- buvo abstrakčios reikšmės substantyvas – *„tai, kas smeigta, smeigiama“ (> *„tam tikras taškas“ >vieta“, plg., pvz., lo. punctum „smeigimas, taškas“ > pranc. point „taškas; vieta; dalykas“, žr. dar Toporov l. c. ir liter.); taigi jis buvo matyt neutr., plg. panašų vedinį, pvz., lie. tìltas = la. til̃ts (< balt. *til- „patiesti, -klotiw+ *-ta-), kilusį iš neutr. (ryt. balt.) *tilta „patiesimas, -klojimas“ > „tiltas“ žr. s. v. tilte. Balt. *de(a)ikta (neutr.) reikšmės *„smeigimas“ > „tam tikras taškas“ pėdsakai ir dabar atsekami, pvz., tokiame lie. pasakyme: išváikščiojau visur̃ tą viẽtą („vieta, место, lieu“) ir atradaũ dáiktą („tam tikras taškas, точка, point“), katram̃ pìnigus buvaũ pamẽtęs Ds. Šalia balt. *de(a)ikta reikšmės „(*smeigimas > tam tikras taškas >) vieta“ nesunkiai galėjo atsirasti ir reikšmė „(*smeigimas > tam tikras taškas >) objektas, dalykas“.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Seldeslachts, Swiggers LgB IV 25; Smoczyński SEJL 89t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.