Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 53–54 psl.

ainawārst

ainawārst „einmal (einmal) – vieną kartą“ III 6926 [4534], aina warst „t. p.“ III 6927 [4535], adv. (= wiena karta acc. sg. VE 2910,11). Plg. ainan reisan „ein mal“ III 6925 [4534], žr. s. v. reisan. Adv. ainawārst atsirado matyt ne iš sudurtinio substantyvo, o iš samplaikos *ain- „vienas“ + *varst- „kartas“, plg., pvz., lie. víenąkar̃t, víenąsỹk ir pan. Tik neaišku, ar tas pr. *varst- buvo o- ar ā-kamienis substantyvas ir kokiu linksniu adverbializavosi ši samplaika. Adv. ainawārst šiaip jau galima būtų kildinti iš *ainavarsta (kirčio vieta – skiemenyje -var-!) < *aināvarstā (skiemenų *-nā- ir *-tā balsiai, neturėdami kirčio, sutrumpėjo, žr. Mažiulis PKP II 251t.) < *ainā *varstā; tačiau, šitaip galvojant, reikėtų manyti, kad *varstā buvo ā-kamienė resp. nom. sg. (fem.) lytis (plg. Toporov PJ I 60 ir liter.), o tai nėra nerizikinga (nom. sg. forma nėra linkusi adverbializuotis!). Labiau patikima spėti, kad adv. ainawārst atsirado iš tokios samplaikos, kurios abu nariai buvo o-kamienės resp. acc. (-nom.) sg. neutr. lytys, t. y. iš *aina *varsta „vieną kartą“ arba jau iš *aina *varstan „t. p.“ [galinio *-n atsiradimas (i̯)o-kamienėse nom.-acc. sg. neutr. lytyse nėra labai senas resp. bendrabaltiškas dalykas, žr. Mažiulis BS 84tt. ir liter.]. Pr. *varstan „kartas“ (nom.-acc. sg. neutr.) artimiausias giminaitis yra lie. var̃stas „vienu kartu užimamas 54 arti lauko plotas (apie 100 žingsnių ilgumo), varsna, Pfluggewende“, atsiradęs matyt irgi iš neutr. Šių pr. ir lie. žodžių suponuojamasis balt. (dial.) *varsta- (neutr.), kildintinas iš pirmykščio *„vertimo, sukimo“, yra sufikso -ta- (ar -sta-?) vedinys (su šaknies balsio apofonija) iš balt. *vert- „versti, sukti, kreipti“ (žr. s. v. wartint), plg. lie. tvártas < *tvarta- (neutr.) „(ap)-tvėrimas“ (: tvér-ti) ir pan. Žr. dar Toporov l. c. ir liter.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Derksen EDSIL 538; Ivanov FsSchmalstieg 91tt.; Matzenauer BKAS 143.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.