Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 197–198 psl.

dessimpts

dessimpts „zehen (zehn) – dešimt(is)“ II 57 [111], dessempts „t. p.“ I 51 [51], dessimton „t. p.“ III 271 [231] nom. sg.; acc. pl. dessimtons „t. p.“ III 673 [4331], III 7924 [5126]. Dėl dessimton = *-tan ir dessimtons = *-tans žr. Endzelīns SV 73, PKP II 252t. Lytys dessimpts (II) ir dessempts (I) yra *desimts < *desimtis (i-kamienis), kurio kamiengalis *-i-, kaip ir nom. sg. formoms o- bei u-kamiengaliai 198 -a- resp. -u-, pr. kat-mų (ne E!) šnektose buvo jau išnykęs. Pr. *desimtis = lie. dešimtìs [la. *desimti- > desmit(s)] = s. sl. desętь (ir kt.) suponuoja balt.-sl. *deśimtis, kuris turėjo ir K-kamienių lyčių, plg., pvz., gen. pl. lie. dešimtų̃ = s. sl. desętь. Dėl pastarosios priežasties i-kamieniam pr. *desimtis šnektose (benykstančios pr. kalbõs!) galėjo atsirasti ir o-kamienių lyčių, pvz., – acc. sg. *desimtan [plg. lie. dial. gen. pl. akmenų̃ (K-kamienis) ir acc. sg. ãkmenį/ãkmeną ir pan.]; be to, šį pr. num. card. (subst.) veikė dar ir (adj. =) num. ord. pr. *desimts „dešimtas“ (žr. dessīmts), plg. adjektyviškai pavartotą šio num. card. lytį dessimtons pallaipsans „dešimtis (acc. pl.) paliepimų“ (III 673, 7924), plg. Endzelīns l. c. kitaip – Toporov PJ I 332t. Pagal santykį, pvz., acc. sg. pr. *laban (adj. labban, žr. labs): acc.-nom. sg. neutr. pr. *laban (subst. labban, žr.) = acc. sg. pr. *desimtan (adj. = num. ord.): acc. sg. *desimtan (subst. = num. card., žr. anksčiau) benykstančios pr. kalbos šnektose galėjo nesunkiai atsirasti ir acc.-nom. sg. neutr. pr. *desimtan (subst. = num. card.) = dessimton (kitaip – Endzelīns l. c., Toporov l. c.); šitaip, be to, dar buvo stengiamasi pašalinti lyčių nom. sg. pr. (*desimtis >) *desimts (num. card.) bei nom. sg. pr. (*desimtas >) *desimts (num. ord.) homonimiją. Ši i-kamienė balt.-sl. deśimti-, kilusi iš K-kamienės balt.-sl.*deśimt-, turi prie pirmykščio balt.-sl. *deśim (< ide. *dekm̥ > s. ind. dáśa, gr. δέκα, lo. decem ir kt.) prisilipdžiusi formantą *-t-, plg. go. (taihun)-tehund „šimtas“ (= „dešimt dešimčių“), s. ind. daśát- resp. daśati- ir kt. (Pokorny IEW I 191t.), žr. Mažiulis VJa 1956 (Nr. 4) 53–59, Toporov l. c. (ir liter.).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Adams DTB 619, 637; Beekes EDG 311t.; Demiraj AE 162t.; Derksen EDSIL 100; ESSJ IV 215tt.; Kortlandt BF XI (1) 45; Lehmann GED 339; Matasović EDPC 93t.; Mayrhofer EWA I 708t.; Orel HGE 403t.; Smoczyński SEJL 103t.; Vaan EDL 163t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.