Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 207–209 psl.

dīrstlan

dīrstlan „statlichen“ III 11712 [7310] adj. acc. sg. fem. Iš paties konteksto galima spėti, kad pasakymo dīrstlan emprijki stallīsnan siggīt „statlichen widerstandt thun“ (III 11712) pamatinė reikšmė bus buvusi „tvirtą (kietą) pasipriešinimą daryti“, t. y. „tvirtai 208 (kietai) priešintis“ (plg., pvz., lie. tvirtai, kietaĩ príešinasi); dėl vok. statlichen (III 11610) plg. n. v. a. statlich „gründlich (esantis su pamatu, tvirtas)“ Götze FG 207. Plg. dar: dīrstlan „statlich, kräftig“ Nesselmann Thes. 31. Iš pr. dīrstlan pamatinės reikšmė̃s „tvirtas, kietas“ minėtame pasakyme nebesunku išvesti ir tą (abstraktesnę!), kuri artima dab. vok. stattlich reikšmei („žymus, nemenkas, didelis“). Pr. dīrstlan „tvirtas, kietas“ (acc. sg. fem.) yra greičiausiai *dirzla-, kurio, ištarto matyt paties P. Mėgoto, pereiginėje artikuliacijoje tarp *-(r)z- ir *-l- A. Viliui (prūsiškai mokėjusiam prasčiau negu vokiškai!) galėjo pasigirsti epentetinis priebalsis [gal čia paveikė ir vok. statlichen (III 11610) turimas -tl-] – silpnas dantinis sprogstamasis (A. Vilio ir perteiktas raide -t-). Pr. *dirzla- yra sufikso *-la- vedinys iš pr. *dirz- = lie. dir̃ž-ti „standėti, kietėti, tvirtėti“ (LKŽ I² 591t.) : lie. dir̃ž-nas „diržingas, tvirtas“ (LKŽ I² 591), dir̃ž-as „Riemen, Gürtel“, dirž-ìngas „kietas, stiprus, tvirtas“ (LKŽ I² 590t.), la. dir̂ž-a „(lederner) Gürtel, Riemen“, av. dərəz-ra- „stiprus, tvirtas, žymus“, darəz-ayeiti „riša, tvirtina“, s. ind. dŕ̥h-yati „(pri)tvirtina“ (< ide. *dhr̥gh-), plg. Vasmer ESRJ I 504 (ir liter.), Fraenkel LEW 102, Pokorny IEW I 254. Pr. *dirz-la- „tvirtas, kietas, standus“ (: pr. *dirz- „diržti“) darybiškai plg. su lie. ãk-las = la. ak-ls (: lie. àk-ti), lie. kùš-las „menkas, prastas (apie augalus)“ = la. kus-ls „sustyręs, nerangus; gležnas“ (: la. kus-t „silpti, tirpti“), s. sl. gni-lь „supuvęs“ ir kt. (žr. Skardžius ŽD 163). Pr. *dirzla- „tvirtas, kietas“ : lie. dir̃žnas „diržingas, tvirtas“ = lie. leĩlas „laibas, plonas“ : leĩnas „plonas, laibas, silpnas“ = la. kur̃ls „kurčias“ : kur̃ns „t. p.“ (= s. rus. кърнъ „sužalota nosimi, ausimi“) ir kt. Tiesa, pr. dīrstlan yra mėgintas sieti su. pr. dyrsos (kitaip aiškinant ir pačio -tlan kilmę), – Trautmann AS 322, BSW 60, Endzelīns SV 161, Pokorny IEW I 259, Toporov PJ I 351, plg. Fraenkel l. c. Bet šitaip daryti nėra būtina, be kitų sumetimų (žr. anksčiau), ir dėl to: žodžio statlichen (III 11610 = dīrstlan III 11712) reikšmę „gründlich (esantis su pamatu, tvirtas)“ resp. „stattlich (žymus, nemenkas, didelis)“ išvesti iš „drąsus“ (tokią senesnę reikšmę žodžiui pr. dyrsos iš tikrųjų dera suponuoti, 209 žr. dyrsos) yra sunkiau negu iš „tvirtas, stiprus, standus, kietas“ (žr. anksčiau).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Cheung EDIV 62tt.; Mayrhofer EWA 706t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.