Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 210–211 psl.

Diwanus

Diwanus dictus Clekine (SRP I 120), vardas (avd.) Prūsijos didvyrio – bartų (žr. s. v. Bartha) vado, kuris Didžiajame prūsų sukilime (1260–1274 m.) narsiai kovojo ir nuo priešo strėlės žuvo (ca. 1271 m.) Kulmo krašte. Kaip šį vardą (dėl pravardės dk. Clekine žr. toliau) tarė patys prūsai ir kokia jo kilmė, iki šiol nebuvo nagrinėta.
XIII–XV a. dokumentuose randame daugiau to paties vardo prūsų (ne vien bartų), žr. Trautmann PN 25. Pirmiausia minėtinos yra XIV–XV a. pradž. (t. y. iki XV a. pradžios!) šios to vardo dk. lytys (pagal Trautmann l. c.) : Dywans (1368), Dywan (1378, 1388, 1389, 1399, 1403, 1408), Dywon (1361, 1398, 1407), Dywone (1380, 1419), Diwone; be to, dk. lytys (pagal Gerrullis on 29) – avd. Dywon, vv, Dywons (ca. 1400), vv. Dywon-lauken (1390). Šio asmenvardžio prūsiškajam tarimui nustatyti ypač svarbi yra XV a. gale (ne pradžioje!) užfiksuota lytis (žr. Gerullis l. c.) vv. dk. Diewan (1493) – iš Sembos.
Visos tos dk. lytys atspindi pr. *Dīvăn- (ne *Dĭvɔ̄n- = *Dĭvān*!), kadangi:
a) balsį pr. *-ī- (ne pr. *-ĭ-!) rodo tai, kad visais atvejais rašoma tik raidė dk. -i- resp. -y- (jeigu čia būtų buvęs pr. *-ĭ-, jis būtų perteiktas ne vien raide dk. -i- resp. -y-, bet ir dk. -e-!); dk. (vv.) Diewan (1493) jau visai aiškiai atspindi pr. *-ī-;
b) balsį pr. *-ă- (ne pr. *-ɔ̄- = *-ā-!), einantį po pr. *-v- (labialis!), rodo tai, kad yra dk. lyčių ne vien su raide dk. -o-, bet ir (!) su dk. -a- (jeigu čia būtų buvęs pr. *-ɔ̄- = *-ā-, jis būtų perteiktas tik raide dk. -o- resp. -oa-); dk. (vv.) Diewan (1493 m., Semb.!) dar aiškiau rodo pr. *-ă-, t. y. ne pr. *-ɔ̄- (= *-ā-), nes XV a. gale semb. šnektose balsis pr. *ɔ̄ (= *ā) po labialių jau buvo išvirtęs į pr. (semb.) *ū (ir čia būtų ne dk. Diewan, o dk. *Diewun). Lytys dk. (žr. Trautmann l. c.) Dziwan (1292), Ziwan (1298), Sywan (1295) irgi atspindi tą patį pr. *Dīvan-, kuriame pr. *Dī- išverstas į lenk. *Dzi-, o pr. *-ăn- priderintas prie sufikso lenk. -an- (produktyvaus!).
211 Pr. *Dīvan- = *Dīvanas (ar Dīvanīs?) yra iš appell. pr. *dīvanas. Šį laikau sufikso *-an- vediniu iš adj. pr. *dīv- „greitas, greitai judantis ir pan.“ [arba iš (adj. >) subst. pr. *dīv-, plg. sufikso -an- lie. vedinius, žr. Skardžius ŽD 226–228], o pastarąjį (adj.) – sufikso *-v- vediniu iš verb. pr. < balt. *dī-/*dei- „greitai judėti“ (> la. diê-t „šokinėti, šokti, dainuoti“ ir kt.) < ide. *dei-/*dī- „t. p.“; apie šios šaknies žodžius baltų kalbose žr. Urbutis BEE I 48–52. Vadinasi, pr. (appell.) *dīvanas, iš kurio yra pr. avd. *Dīvanas (aplietuvinant – Dývanas), reiškė „greituolis ar pan.“.
Bartų vado Dývano pravardė dk. Clekine (Diwanus dictus ClekineSRP I 120) yra greičiausiai vietoj dk. Clokine (raidė e iš rašybos anuomet bus buvusi gana panaši į raidę o) = pr. *Klɔ̄kinīs ar *Klɔ̄kī̆nas. Jis yra iš šaknį pr. *klɔ̄k- (t. y. *klāk-) „lokys“ (žr. clokis) turėjusio appell. pr. *klɔ̄kinīs „lokinis“ ar *klɔ̄kinas „t. p.“ arba iš *klɔ̄kīnas, reiškusio galbūt „lokiukas, lokio vaikas“ (plg. sufikso -īn- panašios reikšmės lie.-la. vedinius, žr. Skardžius ŽD 267). Vadinasi, garsiojo barto Dývano pravardę pr. *Klɔ̄kī̆n- (t. y. *Klākī̆n-) lietuvinti reikia į (lie.) Lokìnis (arba Lokýnas „Lokiukas“).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.